نیروگاهی جهرم

بجهرم | سهام - فرابورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,900 0.21
قیمت پایانی: 1,904 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,891 پایانی 1,904 0.00
بیشترین 1,927 کمترین 1,886
حجم 24.98 میلیون دفعات 1,217
حد قیمت 1,779 - 1,965 ارزش 48.67 میلیارد
حجم مبنا 9.658 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
145 تعداد خریدار -
18.19 میلیون حجم خرید -
263 تعداد فروشنده 1
18.19 میلیون حجم فروش 20
20.00 تغییر مالکیت 20.00

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد532,501 خرید1,890 فروش1,900 تعداد17,326 دستور1
دستور1 تعداد50,000 خرید1,888 فروش1,910 تعداد29,150 دستور2
دستور2 تعداد53,252 خرید1,887 فروش1,914 تعداد5,500 دستور2
دستور3 تعداد10,020 خرید1,886 فروش1,915 تعداد1,011,765 دستور7
دستور1 تعداد10,543 خرید1,885 فروش1,916 تعداد33,630 دستور3

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 19 دوره 3 ماهه
سود TTM 104
P/E TTM 18.279

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 105 P/E مجمع 18.1
سود نقدی 83
درصد توزیع 79.05 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16.07 % رتبه 118
6 ماهه 18.31 % رتبه 122
9 ماهه 5.66 % رتبه 123
1 ساله 31.18 % رتبه 123
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
47.035 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.54

P/B

% 17.71

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 1,904 درصد تغییر : 0.16 حجم : 24.98 میلیون دفعات : 1,217
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 1,901 درصد تغییر : 1.55 حجم : 24.98 میلیون دفعات : 1,217
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 1,872 درصد تغییر : 0.27 حجم : 24.98 میلیون دفعات : 1,217
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 1,877 درصد تغییر : 2.09 حجم : 24.98 میلیون دفعات : 1,217
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 1,917 درصد تغییر : 2.35 حجم : 24.98 میلیون دفعات : 1,217
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 1,873 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24.98 میلیون دفعات : 1,217
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 1,873 درصد تغییر : 2.40 حجم : 24.98 میلیون دفعات : 1,217
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 1,919 درصد تغییر : 0.05 حجم : 24.98 میلیون دفعات : 1,217
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 1,918 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24.98 میلیون دفعات : 1,217
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 1,918 درصد تغییر : 3.56 حجم : 24.98 میلیون دفعات : 1,217
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 1,852 درصد تغییر : 3.58 حجم : 24.98 میلیون دفعات : 1,217
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 1,788 درصد تغییر : 0.79 حجم : 24.98 میلیون دفعات : 1,217
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 1,774 درصد تغییر : 1.78 حجم : 24.98 میلیون دفعات : 1,217
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 1,743 درصد تغییر : 4.44 حجم : 24.98 میلیون دفعات : 1,217
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 1,824 درصد تغییر : 1.17 حجم : 24.98 میلیون دفعات : 1,217
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونیرو آخرین : 25.00 2,540 حجم : 10.95 میلیون ارزش بازار : 22.397 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دماوند آخرین : 100.00 18,130 حجم : 2.71 میلیون ارزش بازار : 108.413 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بمپنا آخرین : 90.00 5,890 حجم : 1.43 میلیون ارزش بازار : 43.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بگیلان آخرین : 160.00 12,390 حجم : 1.34 میلیون ارزش بازار : 54.266 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بزاگرس آخرین : 5.00 3,982 حجم : 8.23 میلیون ارزش بازار : 22.23 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بپیوند آخرین : 90.00 9,280 حجم : 2.22 میلیون ارزش بازار : 25.83 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : آبادا آخرین : 110.00 8,920 حجم : 11 میلیون ارزش بازار : 28.35 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وهور آخرین : 3.00 1,182 حجم : 8.92 میلیون ارزش بازار : 93.573 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بکهنوج آخرین : 1.00 1,157 حجم : 22.86 میلیون ارزش بازار : 18.619 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها