نیروگاهی جهرم

بجهرم | سهام - فرابورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,220 1.33
قیمت پایانی: 2,246 0.18

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,310 پایانی 2,246 4.00
بیشترین 2,350 کمترین 2,183
حجم 22.31 میلیون دفعات 2,115
حد قیمت 2,183 - 2,385 ارزش 50.12 میلیارد
حجم مبنا 13.051 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
890 تعداد خریدار 2
22.09 میلیون حجم خرید 222,498
754 تعداد فروشنده 2
20.298 میلیون حجم فروش 2.014 میلیون
1.792 میلیون تغییر مالکیت 1.792 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد10,752 خرید2,200 فروش2,220 تعداد23,921 دستور1
دستور3 تعداد115,000 خرید2,199 فروش2,222 تعداد200,000 دستور1
دستور1 تعداد536 خرید2,196 فروش2,229 تعداد10,000 دستور1
دستور2 تعداد28,579 خرید2,195 فروش2,230 تعداد104,500 دستور3
دستور1 تعداد10,000 خرید2,194 فروش2,232 تعداد5,800 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -38 دوره 9 ماهه
سود TTM 31
P/E TTM 72.452

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 17 P/E مجمع 132.12
سود نقدی 2
درصد توزیع 11.76 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 23.52 % رتبه 64
6 ماهه 32.19 % رتبه 72
9 ماهه 70.81 % رتبه 59
1 ساله 66.83 % رتبه 31
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
54.23 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.97

P/B

% 18.54

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 2,246 درصد تغییر : 0.18 حجم : 22.31 میلیون دفعات : 2,115
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 2,250 درصد تغییر : 4.75 حجم : 26.11 میلیون دفعات : 1,941
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 2,148 درصد تغییر : 0.94 حجم : 34.04 میلیون دفعات : 2,491
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 2,128 درصد تغییر : 2.03 حجم : 15.32 میلیون دفعات : 830
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 2,172 درصد تغییر : 2.51 حجم : 20.85 میلیون دفعات : 1,300
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 2,228 درصد تغییر : 2.75 حجم : 24.47 میلیون دفعات : 1,649
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 2,291 درصد تغییر : 1.72 حجم : 10.4 میلیون دفعات : 453
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 2,331 درصد تغییر : 1.89 حجم : 13.36 میلیون دفعات : 913
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 2,376 درصد تغییر : 2.42 حجم : 25.09 میلیون دفعات : 1,780
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 2,435 درصد تغییر : 9.82 حجم : 15.08 میلیون دفعات : 1,609
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 2,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21.62 میلیون دفعات : 2,157
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 2,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 29.62 میلیون دفعات : 2,419
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 2,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.21 میلیون دفعات : 450
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 2,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11.85 میلیون دفعات : 905
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 2,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.69 میلیون دفعات : 909
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونیرو آخرین : 76.00 2,469 حجم : 217,957 ارزش بازار : 26.712 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دماوند آخرین : 929.00 30,047 حجم : 58,318 ارزش بازار : 170.85 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : بمپنا آخرین : 2,096 67,785 حجم : 3,748 ارزش بازار : 50.865 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : بگیلان آخرین : 347.00 19,651 حجم : 724,829 ارزش بازار : 85.708 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : بزاگرس آخرین : 214.00 6,940 حجم : 24,677 ارزش بازار : 42.918 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : بپیوند آخرین : 216.00 10,911 حجم : 3.7 میلیون ارزش بازار : 33.654 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : آبادا آخرین : 360.00 11,910 حجم : 2.69 میلیون ارزش بازار : 30.1 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وهور آخرین : 60.00 1,945 حجم : 733,187 ارزش بازار : 132.551 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : بکهنوج آخرین : 48.00 1,584 حجم : 484,343 ارزش بازار : 26.178 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها