کابل البرز

بالبر | سهام - بورس
دستگاههای برقی ( سیم و کابل عایق )
گروه:

دستگاههای برقی

زیر گروه:

سیم و کابل عایق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 69,760 5.00
قیمت پایانی: 71,700 2.36

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 71,000 پایانی 71,700 1,730.00
بیشترین 73,540 کمترین 69,760
حجم 113,428 دفعات 238
حد قیمت 69,760 - 77,100 ارزش 7.97 میلیارد
حجم مبنا 209,205 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
116 تعداد خریدار 1
112,131 حجم خرید 1,297
42 تعداد فروشنده 1
113,427 حجم فروش 1
1,296 تغییر مالکیت 1,296

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد200 خرید65,050 فروش69,760 تعداد99,169 دستور33
دستور1 تعداد300 خرید64,860 فروش70,780 تعداد2,467 دستور2
دستور1 تعداد300 خرید63,640 فروش71,010 تعداد920 دستور2
دستور1 تعداد100 خرید63,080 فروش72,300 تعداد101,388 دستور2
دستور1 تعداد100 خرید59,560 فروش72,450 تعداد400 دستور2

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود 731 دوره 12 ماهه
سود TTM 731
P/E TTM 98.085

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی 364 P/E مجمع 196.98
سود نقدی 37
درصد توزیع 10.16 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 51.94 % رتبه 374
6 ماهه 88.68 % رتبه 348
9 ماهه 148.27 % رتبه 288
1 ساله 224.9 % رتبه 388
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
22.723 هزار میلیارد

ارزش بازار

34.35

P/B

% 16.12

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 71,700 درصد تغییر : 2.36 حجم : 113,428 دفعات : 238
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 73,430 درصد تغییر : 1.36 حجم : 241,328 دفعات : 349
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 74,440 درصد تغییر : 1.05 حجم : 313,546 دفعات : 333
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 73,670 درصد تغییر : 1.99 حجم : 372,378 دفعات : 384
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 72,230 درصد تغییر : 0.52 حجم : 146,462 دفعات : 260
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 71,860 درصد تغییر : 1.01 حجم : 234,616 دفعات : 327
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 71,140 درصد تغییر : 3.90 حجم : 321,278 دفعات : 410
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 68,470 درصد تغییر : 3.12 حجم : 780,088 دفعات : 483
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 66,400 درصد تغییر : 0.38 حجم : 427,131 دفعات : 326
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 66,150 درصد تغییر : 1.07 حجم : 659,782 دفعات : 411
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 65,450 درصد تغییر : 4.40 حجم : 405,813 دفعات : 419
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 68,460 درصد تغییر : 2.04 حجم : 1.816 میلیون دفعات : 1,033
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 67,090 درصد تغییر : 4.99 حجم : 322,522 دفعات : 80
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 63,900 درصد تغییر : 5.00 حجم : 334,199 دفعات : 87
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 60,860 درصد تغییر : 4.75 حجم : 668,130 دفعات : 228
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : بکام آخرین : 46.00 1,450 حجم : 6.236 میلیون ارزش بازار : 14.839 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : بکاب آخرین : 270.00 23,790 حجم : 465,429 ارزش بازار : 3.359 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : بایکا آخرین : 370.00 12,920 حجم : 415,505 ارزش بازار : 6.425 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : بتک آخرین : 5,650 277,550 حجم : 773 ارزش بازار : 2.498 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها