بیمه زندگی باران

باران | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,945 655.75
قیمت پایانی: 522 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,945 پایانی 522 0.00
بیشترین 3,945 کمترین 3,945
حجم - دفعات -
حد قیمت 3,701 - 3,889 ارزش -
حجم مبنا 40 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
30,550 حجم خرید -
6 تعداد فروشنده -
30,550 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور141 تعداد16,933,787 خرید3,889 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد253,260 خرید3,888 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد51,266 خرید3,887 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد200,000 خرید3,855 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد200,000 خرید3,854 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 433 دوره 9 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 46 P/E مجمع 82.11
سود نقدی 5
درصد توزیع 10.87 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 656.2 % رتبه 638
6 ماهه 656.2 % رتبه 654
9 ماهه 656.2 % رتبه 656
1 ساله 656.2 % رتبه 661
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
924 میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها