بیمه زندگی باران

باران | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,620 785.06
قیمت پایانی: 522 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,699 پایانی 522 0.00
بیشترین 4,699 کمترین 4,448
حجم - دفعات -
حد قیمت 4,444 - 4,718 ارزش -
حجم مبنا 40 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
20 تعداد خریدار -
416,674 حجم خرید -
33 تعداد فروشنده -
416,674 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد29,314 خرید4,468 فروش4,468 تعداد58,208 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید4,465 فروش4,620 تعداد306 دستور1
دستور6 تعداد10,060 خرید4,444 فروش4,640 تعداد2,162 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4,667 تعداد20,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش4,669 تعداد6,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 301 دوره 12 ماهه
سود TTM 301
P/E TTM 15.239

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 301 P/E مجمع 15.24
سود نقدی 70
درصد توزیع 23.26 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 831.2 % رتبه 480
6 ماهه 831.2 % رتبه 629
9 ماهه 831.2 % رتبه 650
1 ساله 831.2 % رتبه 655
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
924 میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/08 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/07 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/06 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/05 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/02 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/01 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/31 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها