بیمه زندگی باران

باران | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه زندگی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 2,701 417.43
قیمت پایانی: 522 0.00

آخرین معامله

1400/11/16
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,700 پایانی 522 0.00
بیشترین 3,700 کمترین 2,701
حجم - دفعات -
حد قیمت 1 - 99,999 ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/11/16
حقیقی حقوقی
109 تعداد خریدار 2
15.054 میلیون حجم خرید 3.58 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 18.635 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/11/16
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/05/27
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/05/27
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/09 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/08 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/06 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/05 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/04 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/01 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/03/31 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/03/30 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/03/29 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/03/28 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/03/25 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/03/24 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/03/23 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/03/22 پایانی : 522 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : کاریز آخرین : - 500 حجم : 720 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها