بیمه البرز

البرز | سهام - بورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,660 1.88
قیمت پایانی: 3,690 1.07

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,710 پایانی 3,690 40.00
بیشترین 3,700 کمترین 3,660
حجم 7.49 میلیون دفعات 592
حد قیمت 3,650 - 3,940 ارزش 27.5 میلیارد
حجم مبنا 12.285 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
313 تعداد خریدار 2
9.967 میلیون حجم خرید 1.75 میلیون
422 تعداد فروشنده 3
11.289 میلیون حجم فروش 427,866
1.322 میلیون تغییر مالکیت 1.322 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,635 خرید3,700 فروش3,710 تعداد1,000 دستور1
دستور2 تعداد97,192 خرید3,690 فروش3,720 تعداد5,067 دستور1
دستور2 تعداد5,500 خرید3,680 فروش3,740 تعداد77,000 دستور3
دستور16 تعداد106,090 خرید3,670 فروش3,750 تعداد15,800 دستور4
دستور22 تعداد736,536 خرید3,660 فروش3,760 تعداد205,123 دستور5

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 905 دوره 9 ماهه
سود TTM 927
P/E TTM 4.024

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 256 P/E مجمع 14.57
سود نقدی 200
درصد توزیع 78.13 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 29.55 % رتبه 116
6 ماهه 8.44 % رتبه 481
9 ماهه 23.94 % رتبه 513
1 ساله 80.88 % رتبه 422
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
53.226 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.83

P/B

% 23.81

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 3,690 درصد تغییر : 1.07 حجم : 7.49 میلیون دفعات : 592
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 3,730 درصد تغییر : 0.27 حجم : 11.72 میلیون دفعات : 995
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 3,720 درصد تغییر : 1.06 حجم : 8.24 میلیون دفعات : 687
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 3,760 درصد تغییر : 0.53 حجم : 3.36 میلیون دفعات : 196
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 3,780 درصد تغییر : 0.79 حجم : 15.71 میلیون دفعات : 1,189
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 3,810 درصد تغییر : 1.30 حجم : 13.65 میلیون دفعات : 663
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 3,860 درصد تغییر : 1.28 حجم : 16.78 میلیون دفعات : 1,047
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 3,910 درصد تغییر : 1.76 حجم : 14.78 میلیون دفعات : 618
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 3,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 321,004 دفعات : 33
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 3,980 درصد تغییر : 0.50 حجم : 3.5 میلیون دفعات : 168
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 4,000 درصد تغییر : 1.24 حجم : 9.02 میلیون دفعات : 611
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 4,050 درصد تغییر : 1.94 حجم : 14.51 میلیون دفعات : 973
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 4,130 درصد تغییر : 0.00 حجم : 26.07 میلیون دفعات : 2,055
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 4,130 درصد تغییر : 0.24 حجم : 26.07 میلیون دفعات : 2,055
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 4,120 درصد تغییر : 4.57 حجم : 35.62 میلیون دفعات : 2,171
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 99.00 4,893 حجم : 102,150 ارزش بازار : 20.936 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وسین آخرین : 6,768 13,491 حجم : 1.263 میلیون ارزش بازار : 30.389 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : ودی آخرین : 430.00 21,074 حجم : 67,078 ارزش بازار : 53.73 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : وآفری آخرین : 4,074 18,127 حجم : 2.453 میلیون ارزش بازار : 24.593 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/6
نماد : ملت آخرین : 310.00 15,440 حجم : 1.32 میلیون ارزش بازار : 44.517 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : پارسیان آخرین : 200.00 10,220 حجم : 1.76 میلیون ارزش بازار : 51.85 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : آسیا آخرین : 40.00 2,050 حجم : 5.81 میلیون ارزش بازار : 50.194 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : اتکای آخرین : 346.00 17,895 حجم : 1.27 میلیون ارزش بازار : 72.276 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : اتکام آخرین : 97.00 4,769 حجم : 130,945 ارزش بازار : 18.974 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : ورازی آخرین : 5,526 9,717 حجم : 1,450 ارزش بازار : 45.729 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها