بیمه البرز

البرز | سهام - بورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 3,910 0.89
قیمت پایانی: 3,945 0.00

آخرین معامله

1402/03/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,948 پایانی 3,945 0.00
بیشترین 3,948 کمترین 3,841
حجم 223.66 میلیون دفعات 3,007
حد قیمت 3,669 - 4,221 ارزش 882.31 میلیارد
حجم مبنا 14 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/03/10
حقیقی حقوقی
729 تعداد خریدار 11
137.078 میلیون حجم خرید 86.583 میلیون
898 تعداد فروشنده 15
118.338 میلیون حجم فروش 105.322 میلیون
18.739 میلیون تغییر مالکیت 18.739 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/03/10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 269 دوره 9 ماهه
سود TTM 344
P/E TTM 11.468

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 383 P/E مجمع 10.3
سود نقدی 130
درصد توزیع 33.94 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 64.38 % رتبه 129
6 ماهه 132.33 % رتبه 141
9 ماهه 134.73 % رتبه 188
1 ساله 96.1 % رتبه 189
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
138.075 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.83

P/B

% 23.87

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 3,945 درصد تغییر : 0.00 حجم : 223.66 میلیون دفعات : 3,007
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 3,945 درصد تغییر : 6.91 حجم : 223.66 میلیون دفعات : 3,007
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 3,690 درصد تغییر : 6.10 حجم : 110.088 میلیون دفعات : 1,458
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 3,478 درصد تغییر : 1.02 حجم : 52.397 میلیون دفعات : 1,661
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 3,514 درصد تغییر : 1.57 حجم : 49.15 میلیون دفعات : 1,224
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 3,570 درصد تغییر : 0.00 حجم : 28.223 میلیون دفعات : 1,031
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 3,570 درصد تغییر : 1.51 حجم : 28.223 میلیون دفعات : 1,031
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 3,517 درصد تغییر : 3.17 حجم : 51.833 میلیون دفعات : 1,294
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 3,409 درصد تغییر : 3.74 حجم : 46.662 میلیون دفعات : 1,393
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 3,286 درصد تغییر : 0.27 حجم : 53.334 میلیون دفعات : 1,203
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 3,295 درصد تغییر : 0.18 حجم : 35.026 میلیون دفعات : 1,146
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 3,301 درصد تغییر : 0.00 حجم : 39.888 میلیون دفعات : 875
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 3,301 درصد تغییر : 6.38 حجم : 39.888 میلیون دفعات : 875
تاریخ : 1402/02/26 پایانی : 3,103 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47.309 میلیون دفعات : 1,161
تاریخ : 1402/02/25 پایانی : 3,103 درصد تغییر : 0.94 حجم : 47.309 میلیون دفعات : 1,161
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 4.00 2,542 حجم : 10.979 میلیون ارزش بازار : 14.746 هزار میلیارد تاریخ : 1402/03/02
نماد : وسین آخرین : 8.00 2,520 حجم : 3.831 میلیون ارزش بازار : 14.766 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ودی آخرین : 140.00 7,480 حجم : 7.632 میلیون ارزش بازار : 43.673 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآفری آخرین : 115.00 3,970 حجم : 14.929 میلیون ارزش بازار : 47.64 هزار میلیارد تاریخ : 1402/03/10
نماد : ملت آخرین : 15.00 1,604 حجم : 12.303 میلیون ارزش بازار : 49.634 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پارسیان آخرین : 26.00 4,175 حجم : 2.008 میلیون ارزش بازار : 53.937 هزار میلیارد تاریخ : 1402/03/10
نماد : آسیا آخرین : 42.00 2,612 حجم : 59.567 میلیون ارزش بازار : 79.67 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اتکای آخرین : 100.00 7,420 حجم : 1.309 میلیون ارزش بازار : 60.16 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اتکام آخرین : 40.00 5,800 حجم : 609,728 ارزش بازار : 46.72 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ورازی آخرین : 6.00 2,444 حجم : 21.649 میلیون ارزش بازار : 46.418 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها