بیمه البرز

البرز | سهام - بورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,700 0.12
قیمت پایانی: 1,700 0.12

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,720 پایانی 1,700 2.00
بیشترین 1,739 کمترین 1,674
حجم 9.411 میلیون دفعات 273
حد قیمت 1,583 - 1,821 ارزش 15.99 میلیارد
حجم مبنا 14 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
71 تعداد خریدار 3
5.691 میلیون حجم خرید 3.72 میلیون
70 تعداد فروشنده 6
4.295 میلیون حجم فروش 5.116 میلیون
1.396 میلیون تغییر مالکیت 1.396 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید1,690 فروش1,706 تعداد30,000 دستور1
دستور1 تعداد6,037 خرید1,687 فروش1,707 تعداد21,000 دستور1
دستور1 تعداد10,900 خرید1,686 فروش1,708 تعداد55,007 دستور3
دستور1 تعداد50,000 خرید1,679 فروش1,710 تعداد112,019 دستور3
دستور2 تعداد71,010 خرید1,678 فروش1,711 تعداد100,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 200 دوره 6 ماهه
سود TTM 332
P/E TTM 5.122

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 383 P/E مجمع 4.44
سود نقدی 130
درصد توزیع 33.94 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.12 % رتبه 490
6 ماهه 12.34 % رتبه 306
9 ماهه 48.64 % رتبه 137
1 ساله 10.12 % رتبه 128
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
59.5 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.32

P/B

% 27

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 1,700 درصد تغییر : 0.12 حجم : 9.411 میلیون دفعات : 273
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 1,702 درصد تغییر : 0.59 حجم : 9.377 میلیون دفعات : 285
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 1,692 درصد تغییر : 1.87 حجم : 12.458 میلیون دفعات : 375
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 1,661 درصد تغییر : 1.19 حجم : 8.792 میلیون دفعات : 261
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 1,681 درصد تغییر : 0.18 حجم : 3.23 میلیون دفعات : 189
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 1,684 درصد تغییر : 0.18 حجم : 5.312 میلیون دفعات : 253
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 1,687 درصد تغییر : 0.41 حجم : 4.596 میلیون دفعات : 203
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 1,694 درصد تغییر : 0.41 حجم : 9.449 میلیون دفعات : 324
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 1,701 درصد تغییر : 1.31 حجم : 30.376 میلیون دفعات : 460
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 1,679 درصد تغییر : 0.71 حجم : 8.452 میلیون دفعات : 330
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 1,691 درصد تغییر : 0.35 حجم : 6.914 میلیون دفعات : 260
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 1,697 درصد تغییر : 0.82 حجم : 4.987 میلیون دفعات : 192
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 1,711 درصد تغییر : 0.64 حجم : 10.18 میلیون دفعات : 301
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 1,722 درصد تغییر : 0.58 حجم : 10.336 میلیون دفعات : 419
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 1,732 درصد تغییر : 0.80 حجم : 19.016 میلیون دفعات : 607
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 19.00 1,333 حجم : 4.637 میلیون ارزش بازار : 7.803 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وسین آخرین : 24.00 1,565 حجم : 3.045 میلیون ارزش بازار : 9.14 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ودی آخرین : 248.00 4,430 حجم : 20.573 میلیون ارزش بازار : 26.317 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وآفری آخرین : 28.00 2,647 حجم : 58,211 ارزش بازار : 32.088 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ملت آخرین : 7.00 1,482 حجم : 10.088 میلیون ارزش بازار : 45.649 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : پارسیان آخرین : 73.00 3,150 حجم : 2.926 میلیون ارزش بازار : 40.495 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : آسیا آخرین : - 1,669 حجم : 4.133 میلیون ارزش بازار : 40.228 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : اتکای آخرین : 10.00 5,680 حجم : 4.262 میلیون ارزش بازار : 45.12 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : اتکام آخرین : 1.00 3,200 حجم : 251,225 ارزش بازار : 25.6 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ورازی آخرین : 39.00 1,289 حجم : 31.182 میلیون ارزش بازار : 24.637 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها