بیمه البرز

البرز | سهام - بورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,530 0.36
قیمت پایانی: 2,521 0.00

آخرین معامله

1401/02/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,522 پایانی 2,521 0.00
بیشترین 2,549 کمترین 2,468
حجم 29.49 میلیون دفعات 938
حد قیمت 2,371 - 2,673 ارزش 50 میلیارد
حجم مبنا 11.54 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/02/29
حقیقی حقوقی
163 تعداد خریدار 3
11.448 میلیون حجم خرید 37.219 میلیون
460 تعداد فروشنده 5
34.051 میلیون حجم فروش 14.616 میلیون
22.603 میلیون تغییر مالکیت 22.603 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/02/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد400,449 خرید2,510 فروش2,530 تعداد9,591 دستور1
دستور1 تعداد2,184 خرید2,509 فروش2,537 تعداد87,027 دستور2
دستور1 تعداد400,000 خرید2,507 فروش2,538 تعداد37,100 دستور1
دستور1 تعداد3,978 خرید2,504 فروش2,539 تعداد4,043 دستور1
دستور3 تعداد73,502 خرید2,490 فروش2,540 تعداد866,501 دستور3

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 292 دوره 9 ماهه
سود TTM 423
P/E TTM 5.96

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,167 P/E مجمع 2.16
سود نقدی 150
درصد توزیع 12.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 72.2 % رتبه 95
6 ماهه 19.37 % رتبه 98
9 ماهه 5.33 % رتبه 104
1 ساله 44.95 % رتبه 105
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
49.764 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.97

P/B

% 31.66

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/02/29 پایانی : 2,521 درصد تغییر : 0.00 حجم : 29.49 میلیون دفعات : 938
تاریخ : 1401/02/28 پایانی : 2,521 درصد تغییر : 0.04 حجم : 29.49 میلیون دفعات : 938
تاریخ : 1401/02/27 پایانی : 2,522 درصد تغییر : 0.72 حجم : 29.49 میلیون دفعات : 938
تاریخ : 1401/02/26 پایانی : 2,504 درصد تغییر : 0.48 حجم : 29.49 میلیون دفعات : 938
تاریخ : 1401/02/25 پایانی : 2,492 درصد تغییر : 0.00 حجم : 29.49 میلیون دفعات : 938
تاریخ : 1401/02/24 پایانی : 2,492 درصد تغییر : 1.71 حجم : 29.49 میلیون دفعات : 938
تاریخ : 1401/02/21 پایانی : 2,450 درصد تغییر : 1.37 حجم : 29.49 میلیون دفعات : 938
تاریخ : 1401/02/20 پایانی : 2,417 درصد تغییر : 0.17 حجم : 29.49 میلیون دفعات : 938
تاریخ : 1401/02/19 پایانی : 2,413 درصد تغییر : 1.47 حجم : 29.49 میلیون دفعات : 938
تاریخ : 1401/02/18 پایانی : 2,449 درصد تغییر : 5.47 حجم : 29.49 میلیون دفعات : 938
تاریخ : 1401/02/17 پایانی : 2,322 درصد تغییر : 5.79 حجم : 29.49 میلیون دفعات : 938
تاریخ : 1401/02/12 پایانی : 2,195 درصد تغییر : 2.00 حجم : 29.49 میلیون دفعات : 938
تاریخ : 1401/02/11 پایانی : 2,152 درصد تغییر : 1.18 حجم : 29.49 میلیون دفعات : 938
تاریخ : 1401/02/10 پایانی : 2,127 درصد تغییر : 0.85 حجم : 29.49 میلیون دفعات : 938
تاریخ : 1401/02/08 پایانی : 2,109 درصد تغییر : 0.00 حجم : 29.49 میلیون دفعات : 938
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 39.00 2,230 حجم : 5.3 میلیون ارزش بازار : 6.867 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : وسین آخرین : 17,688 2,571 حجم : 1.263 میلیون ارزش بازار : 12.832 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/21
نماد : ودی آخرین : 140.00 6,010 حجم : 5.26 میلیون ارزش بازار : 21.831 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : وآفری آخرین : 10,292 3,761 حجم : 2.453 میلیون ارزش بازار : 36.201 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : ملت آخرین : 13.00 1,409 حجم : 55.98 میلیون ارزش بازار : 36.359 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : پارسیان آخرین : 79.00 3,781 حجم : 1.13 میلیون ارزش بازار : 40.608 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : آسیا آخرین : 9.00 1,919 حجم : 13.43 میلیون ارزش بازار : 38.973 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : اتکای آخرین : - 13,680 حجم : 1.15 میلیون ارزش بازار : 69.264 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : اتکام آخرین : 50.00 4,270 حجم : 3.63 میلیون ارزش بازار : 19.985 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : ورازی آخرین : 13,213 2,030 حجم : 1,450 ارزش بازار : 27.626 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها