بیمه البرز

البرز | سهام - بورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 4,917 0.70
قیمت پایانی: 4,883 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,890 پایانی 4,883 0.00
بیشترین 4,950 کمترین 4,782
حجم 37.64 میلیون دفعات 2,771
حد قیمت 4,609 - 5,093 ارزش 183.8 میلیارد
حجم مبنا 12.285 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
917 تعداد خریدار 8
28.365 میلیون حجم خرید 9.274 میلیون
696 تعداد فروشنده 6
36.678 میلیون حجم فروش 960,919
8.313 میلیون تغییر مالکیت 8.313 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,167 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,167
P/E TTM 4.184

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 256 P/E مجمع 19.07
سود نقدی 200
درصد توزیع 78.13 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 31.46 % رتبه 74
6 ماهه 0.19 % رتبه 83
9 ماهه 18.99 % رتبه 220
1 ساله 12.34 % رتبه 376
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
70.435 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.92

P/B

% 24.73

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 4,883 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.94 میلیون دفعات : 1,070
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 4,883 درصد تغییر : 0.66 حجم : 16.94 میلیون دفعات : 1,070
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 4,851 درصد تغییر : 2.80 حجم : 16.94 میلیون دفعات : 1,070
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 4,719 درصد تغییر : 2.17 حجم : 16.94 میلیون دفعات : 1,070
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 4,619 درصد تغییر : 1.47 حجم : 16.94 میلیون دفعات : 1,070
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 4,552 درصد تغییر : 2.86 حجم : 16.94 میلیون دفعات : 1,070
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 4,686 درصد تغییر : 0.11 حجم : 16.94 میلیون دفعات : 1,070
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 4,691 درصد تغییر : 3.01 حجم : 16.94 میلیون دفعات : 1,070
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 4,554 درصد تغییر : 1.56 حجم : 16.94 میلیون دفعات : 1,070
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 4,484 درصد تغییر : 4.38 حجم : 16.94 میلیون دفعات : 1,070
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 4,296 درصد تغییر : 2.16 حجم : 16.94 میلیون دفعات : 1,070
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 4,205 درصد تغییر : 0.07 حجم : 16.94 میلیون دفعات : 1,070
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 4,202 درصد تغییر : 0.76 حجم : 16.94 میلیون دفعات : 1,070
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 4,234 درصد تغییر : 1.14 حجم : 16.94 میلیون دفعات : 1,070
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 4,283 درصد تغییر : 0.07 حجم : 16.94 میلیون دفعات : 1,070
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 41.00 4,295 حجم : 8.61 میلیون ارزش بازار : 17.844 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : وسین آخرین : 16,588 3,671 حجم : 1.263 میلیون ارزش بازار : 30.389 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : ودی آخرین : 52.00 8,390 حجم : 27.51 میلیون ارزش بازار : 49.611 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : وآفری آخرین : 11,037 3,016 حجم : 2.453 میلیون ارزش بازار : 24.593 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : ملت آخرین : - 13,070 حجم : 14.41 میلیون ارزش بازار : 37.25 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/2
نماد : پارسیان آخرین : 40.00 8,990 حجم : 3.29 میلیون ارزش بازار : 45.15 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : آسیا آخرین : 6.00 1,790 حجم : 49.12 میلیون ارزش بازار : 43.051 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : اتکای آخرین : 86.00 9,791 حجم : 16.17 میلیون ارزش بازار : 38.82 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : اتکام آخرین : 88.00 5,210 حجم : 3.21 میلیون ارزش بازار : 19.976 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : ورازی آخرین : 13,872 1,371 حجم : 1,450 ارزش بازار : 45.729 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها