بیمه اتکائی ایرانیان

اتکای | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,502 5.00
قیمت پایانی: 10,502 5.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,502 پایانی 10,502 500.00
بیشترین 10,502 کمترین 10,502
حجم 7.39 میلیون دفعات 308
حد قیمت 9,050 - 10,002 ارزش 77.63 میلیارد
حجم مبنا 4.027 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
70 تعداد خریدار 1
14.102 میلیون حجم خرید 20 میلیون
226 تعداد فروشنده 4
4.142 میلیون حجم فروش 29.96 میلیون
9.96 میلیون تغییر مالکیت 9.96 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور553 تعداد33,323,848 خرید10,002 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد17,891 خرید10,001 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد11,579 خرید10,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد666 خرید9,930 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد520 خرید9,920 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود 286 دوره 6 ماهه
سود TTM 705
P/E TTM 14.182

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 752 P/E مجمع 13.3
سود نقدی 200
درصد توزیع 26.6 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.3 % رتبه 248
6 ماهه 27.33 % رتبه 186
9 ماهه 23.28 % رتبه 250
1 ساله 0.81 % رتبه 297
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
54.61 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.87

P/B

% 24.97

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 10,002 درصد تغییر : 5.00 حجم : 34.1 میلیون دفعات : 605
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 9,526 درصد تغییر : 4.92 حجم : 81.55 میلیون دفعات : 2,254
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 9,079 درصد تغییر : 2.56 حجم : 10.24 میلیون دفعات : 541
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 8,852 درصد تغییر : 0.00 حجم : 18.77 میلیون دفعات : 548
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 8,852 درصد تغییر : 4.99 حجم : 18.77 میلیون دفعات : 548
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 8,431 درصد تغییر : 4.84 حجم : 29.6 میلیون دفعات : 667
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 8,042 درصد تغییر : 4.36 حجم : 31.39 میلیون دفعات : 1,882
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 8,409 درصد تغییر : 4.69 حجم : 3.23 میلیون دفعات : 461
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 8,823 درصد تغییر : 2.53 حجم : 20.13 میلیون دفعات : 2,266
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 9,052 درصد تغییر : 4.91 حجم : 36.21 میلیون دفعات : 2,362
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 8,628 درصد تغییر : 1.09 حجم : 14.69 میلیون دفعات : 2,192
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 8,723 درصد تغییر : 4.09 حجم : 65.89 میلیون دفعات : 5,286
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 8,380 درصد تغییر : 4.99 حجم : 72.17 میلیون دفعات : 1,631
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 7,982 درصد تغییر : 3.76 حجم : 54.34 میلیون دفعات : 1,656
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 7,693 درصد تغییر : 1.70 حجم : 5.9 میلیون دفعات : 1,180
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 188.00 3,710 حجم : 4.56 میلیون ارزش بازار : 15.638 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسین آخرین : 16,676 3,583 حجم : 1.263 میلیون ارزش بازار : 30.389 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ودی آخرین : 413.00 7,852 حجم : 3.47 میلیون ارزش بازار : 47.047 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآفری آخرین : 10,788 3,265 حجم : 2.453 میلیون ارزش بازار : 24.593 هزار میلیارد تاریخ : 12:12
نماد : ملت آخرین : 68.00 1,308 حجم : 111.68 میلیون ارزش بازار : 40.192 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پارسیان آخرین : 500.00 11,000 حجم : 424,317 ارزش بازار : 57 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : آسیا آخرین : 101.00 1,950 حجم : 20.26 میلیون ارزش بازار : 47.612 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اتکام آخرین : 191.00 3,643 حجم : 3.46 میلیون ارزش بازار : 18.53 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : ورازی آخرین : 13,544 1,699 حجم : 1,450 ارزش بازار : 45.729 هزار میلیارد تاریخ : 12:22
نماد : دانا آخرین : 290.00 5,610 حجم : 6.56 میلیون ارزش بازار : 22.52 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها