بیمه اتکائی امین

اتکام | سهام - بورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,220 1.23
قیمت پایانی: 3,188 0.22

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,227 پایانی 3,188 7.00
بیشترین 3,247 کمترین 3,201
حجم 943,336 دفعات 143
حد قیمت 3,022 - 3,340 ارزش 3.03 میلیارد
حجم مبنا 4.96 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
44 تعداد خریدار 2
593,847 حجم خرید 349,489
44 تعداد فروشنده -
943,336 حجم فروش -
349,489 تغییر مالکیت 349,489

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد14,204 خرید3,206 فروش3,220 تعداد77,962 دستور1
دستور1 تعداد5,616 خرید3,205 فروش3,222 تعداد384 دستور1
دستور2 تعداد8,000 خرید3,200 فروش3,223 تعداد20,000 دستور1
دستور1 تعداد7,250 خرید3,199 فروش3,224 تعداد29,416 دستور2
دستور1 تعداد8,900 خرید3,196 فروش3,225 تعداد76,939 دستور2

EPS

سال مالی 1402/06/31
تحقق سود 491 دوره 12 ماهه
سود TTM 491
P/E TTM 6.493

DPS

آخرین مجمع 1401/06/31
سود واقعی 572 P/E مجمع 5.57
سود نقدی 400
درصد توزیع 69.93 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.56 % رتبه 635
6 ماهه 21.04 % رتبه 559
9 ماهه 15.64 % رتبه 491
1 ساله 48.24 % رتبه 497
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
39.531 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.56

P/B

% 15.54

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 3,181 درصد تغییر : 0.09 حجم : 1.362 میلیون دفعات : 375
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 3,184 درصد تغییر : 0.06 حجم : 1.527 میلیون دفعات : 130
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 3,186 درصد تغییر : 4.24 حجم : 817,531 دفعات : 118
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 3,327 درصد تغییر : 1.80 حجم : 3.532 میلیون دفعات : 505
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 3,388 درصد تغییر : 0.62 حجم : 2.005 میلیون دفعات : 344
تاریخ : 1402/08/30 پایانی : 3,409 درصد تغییر : 3.78 حجم : 8.734 میلیون دفعات : 504
تاریخ : 1402/08/29 پایانی : 3,543 درصد تغییر : 26.83 حجم : 35.057 میلیون دفعات : 397
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 4,842 درصد تغییر : 1.18 حجم : 822,724 دفعات : 129
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 4,900 درصد تغییر : 5.59 حجم : 6.664 میلیون دفعات : 242
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 5,190 درصد تغییر : 0.19 حجم : 235,270 دفعات : 51
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 5,200 درصد تغییر : 0.19 حجم : 514,071 دفعات : 113
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 5,210 درصد تغییر : 0.19 حجم : 2.614 میلیون دفعات : 271
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 5,200 درصد تغییر : 0.38 حجم : 537,677 دفعات : 148
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 5,220 درصد تغییر : 1.70 حجم : 828,151 دفعات : 314
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 5,310 درصد تغییر : 0.75 حجم : 608,857 دفعات : 103
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 89.00 2,290 حجم : 15.964 میلیون ارزش بازار : 17.438 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسین آخرین : 65.00 2,380 حجم : 6.869 میلیون ارزش بازار : 14.172 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ودی آخرین : 90.00 9,660 حجم : 9.936 میلیون ارزش بازار : 57.001 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآفری آخرین : 6.00 2,908 حجم : 3.427 میلیون ارزش بازار : 35.496 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ملت آخرین : 19.00 1,771 حجم : 32.641 میلیون ارزش بازار : 54.968 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پارسیان آخرین : 209.00 3,195 حجم : 21.052 میلیون ارزش بازار : 41.145 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : آسیا آخرین : 51.00 2,001 حجم : 32.673 میلیون ارزش بازار : 62.248 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اتکای آخرین : 78.00 4,822 حجم : 1.811 میلیون ارزش بازار : 54.372 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ورازی آخرین : 10.00 1,502 حجم : 29.959 میلیون ارزش بازار : 28.826 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دانا آخرین : 32.00 3,648 حجم : 31.484 میلیون ارزش بازار : 71.68 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها