بیمه اتکائی امین

اتکام | سهام - بورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 4,950 1.37
قیمت پایانی: 4,947 1.31

آخرین معامله

1400/10/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,770 پایانی 4,947 64.00
بیشترین 4,955 کمترین 4,774
حجم 532,112 دفعات 74
حد قیمت 4,639 - 5,127 ارزش 2.6 میلیارد
حجم مبنا 7.555 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/10/28
حقیقی حقوقی
49 تعداد خریدار 2
1.309 میلیون حجم خرید 34.814 میلیون
83 تعداد فروشنده 2
34.923 میلیون حجم فروش 1.2 میلیون
33.614 میلیون تغییر مالکیت 33.614 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/10/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 702 دوره 12 ماهه
سود TTM 702
P/E TTM 6.956

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 508 P/E مجمع 9.61
سود نقدی 365
درصد توزیع 71.85 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.7 % رتبه 340
6 ماهه 11.56 % رتبه 549
9 ماهه 17.27 % رتبه 467
1 ساله 7.88 % رتبه 477
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
24.735 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.84

P/B

% 25.86

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 4,883 درصد تغییر : 0.00 حجم : 36.12 میلیون دفعات : 423
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 4,883 درصد تغییر : 0.21 حجم : 1.29 میلیون دفعات : 164
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 4,873 درصد تغییر : 0.12 حجم : 1.01 میلیون دفعات : 125
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 4,867 درصد تغییر : 0.10 حجم : 1.64 میلیون دفعات : 117
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 4,872 درصد تغییر : 0.14 حجم : 865,195 دفعات : 130
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 4,865 درصد تغییر : 0.00 حجم : 333,632 دفعات : 73
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 4,865 درصد تغییر : 0.29 حجم : 779,267 دفعات : 100
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 4,879 درصد تغییر : 1.12 حجم : 1.34 میلیون دفعات : 149
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 4,934 درصد تغییر : 0.26 حجم : 575,224 دفعات : 58
تاریخ : 1400/10/15 پایانی : 4,947 درصد تغییر : 0.14 حجم : 532,112 دفعات : 74
تاریخ : 1400/10/14 پایانی : 4,954 درصد تغییر : 0.70 حجم : 751,077 دفعات : 73
تاریخ : 1400/10/13 پایانی : 4,989 درصد تغییر : 2.32 حجم : 23.49 میلیون دفعات : 258
تاریخ : 1400/10/12 پایانی : 4,876 درصد تغییر : 0.19 حجم : 1.34 میلیون دفعات : 83
تاریخ : 1400/10/11 پایانی : 4,867 درصد تغییر : 1.46 حجم : 3.48 میلیون دفعات : 276
تاریخ : 1400/10/08 پایانی : 4,939 درصد تغییر : 1.28 حجم : 1.68 میلیون دفعات : 178
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 19.00 1,640 حجم : 2.99 میلیون ارزش بازار : 6.795 هزار میلیارد تاریخ : 11:36
نماد : وسین آخرین : 17,367 2,892 حجم : 1.263 میلیون ارزش بازار : 30.389 هزار میلیارد تاریخ : 11:39
نماد : ودی آخرین : 171.00 3,603 حجم : 7.01 میلیون ارزش بازار : 21.372 هزار میلیارد تاریخ : 11:32
نماد : وآفری آخرین : 9,893 4,160 حجم : 2.453 میلیون ارزش بازار : 24.593 هزار میلیارد تاریخ : 11:20
نماد : ملت آخرین : 52.00 1,103 حجم : 14.2 میلیون ارزش بازار : 33.631 هزار میلیارد تاریخ : 11:38
نماد : پارسیان آخرین : 180.00 7,980 حجم : 551,683 ارزش بازار : 39.2 هزار میلیارد تاریخ : 11:33
نماد : آسیا آخرین : 66.00 1,396 حجم : 8.74 میلیون ارزش بازار : 33.254 هزار میلیارد تاریخ : 11:27
نماد : اتکای آخرین : 240.00 10,680 حجم : 11.72 میلیون ارزش بازار : 55.9 هزار میلیارد تاریخ : 11:39
نماد : ورازی آخرین : 14,039 1,204 حجم : 1,450 ارزش بازار : 45.729 هزار میلیارد تاریخ : 11:33
نماد : دانا آخرین : 60.00 4,600 حجم : 3.88 میلیون ارزش بازار : 18.204 هزار میلیارد تاریخ : 1400/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها