بیمه آسیا

آسیا | سهام - بورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,790 0.34
قیمت پایانی: 1,784 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,780 پایانی 1,784 0.00
بیشترین 1,826 کمترین 1,760
حجم 49.12 میلیون دفعات 1,568
حد قیمت 1,695 - 1,873 ارزش 87.6 میلیارد
حجم مبنا 1.976 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
567 تعداد خریدار 1
29.72 میلیون حجم خرید 19.4 میلیون
429 تعداد فروشنده -
49.12 میلیون حجم فروش -
19.4 میلیون تغییر مالکیت 19.4 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد7,823 خرید1,780 فروش1,795 تعداد13,564 دستور2
دستور3 تعداد31,259 خرید1,778 فروش1,797 تعداد5,333 دستور2
دستور5 تعداد29,013 خرید1,777 فروش1,798 تعداد111,685 دستور2
دستور3 تعداد33,330 خرید1,775 فروش1,799 تعداد12,000 دستور1
دستور5 تعداد101,223 خرید1,770 فروش1,800 تعداد65,289 دستور10

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 311 دوره 12 ماهه
سود TTM 311
P/E TTM 5.736

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 311 P/E مجمع 5.74
سود نقدی 100
درصد توزیع 32.15 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.42 % رتبه 120
6 ماهه 46.39 % رتبه 80
9 ماهه 31.7 % رتبه 345
1 ساله 52.32 % رتبه 232
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
43.051 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.35

P/B

% 20.29

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 1,784 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.24 میلیون دفعات : 951
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 1,784 درصد تغییر : 0.00 حجم : 20.24 میلیون دفعات : 951
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 1,784 درصد تغییر : 1.98 حجم : 20.24 میلیون دفعات : 951
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 1,820 درصد تغییر : 0.11 حجم : 20.24 میلیون دفعات : 951
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 1,822 درصد تغییر : 0.22 حجم : 20.24 میلیون دفعات : 951
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 1,826 درصد تغییر : 1.08 حجم : 20.24 میلیون دفعات : 951
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 1,846 درصد تغییر : 2.33 حجم : 20.24 میلیون دفعات : 951
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 1,804 درصد تغییر : 0.33 حجم : 20.24 میلیون دفعات : 951
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 1,798 درصد تغییر : 1.26 حجم : 20.24 میلیون دفعات : 951
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 1,821 درصد تغییر : 2.62 حجم : 20.24 میلیون دفعات : 951
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 1,870 درصد تغییر : 0.95 حجم : 20.24 میلیون دفعات : 951
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 1,888 درصد تغییر : 0.11 حجم : 20.24 میلیون دفعات : 951
تاریخ : 1400/04/08 پایانی : 1,886 درصد تغییر : 1.02 حجم : 20.24 میلیون دفعات : 951
تاریخ : 1400/04/07 پایانی : 1,867 درصد تغییر : 4.01 حجم : 20.24 میلیون دفعات : 951
تاریخ : 1400/04/06 پایانی : 1,795 درصد تغییر : 0.83 حجم : 20.24 میلیون دفعات : 951
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 41.00 4,295 حجم : 8.61 میلیون ارزش بازار : 17.844 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : وسین آخرین : 16,588 3,671 حجم : 1.263 میلیون ارزش بازار : 30.389 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : ودی آخرین : 52.00 8,390 حجم : 27.51 میلیون ارزش بازار : 49.611 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : وآفری آخرین : 11,037 3,016 حجم : 2.453 میلیون ارزش بازار : 24.593 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : ملت آخرین : - 13,070 حجم : 14.41 میلیون ارزش بازار : 37.25 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/2
نماد : پارسیان آخرین : 40.00 8,990 حجم : 3.29 میلیون ارزش بازار : 45.15 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : اتکای آخرین : 86.00 9,791 حجم : 16.17 میلیون ارزش بازار : 38.82 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : اتکام آخرین : 88.00 5,210 حجم : 3.21 میلیون ارزش بازار : 19.976 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : ورازی آخرین : 13,872 1,371 حجم : 1,450 ارزش بازار : 45.729 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/13
نماد : دانا آخرین : 30.00 5,680 حجم : 8.24 میلیون ارزش بازار : 22.84 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها