بیمه آسیا

آسیا | سهام - بورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,360 1.67
قیمت پایانی: 2,400 0.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,360 پایانی 2,400 0.00
بیشترین 2,360 کمترین 2,360
حجم 1.52 میلیون دفعات 98
حد قیمت 2,360 - 2,540 ارزش 3.6 میلیارد
حجم مبنا 1.976 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
119 تعداد خریدار 1
1.418 میلیون حجم خرید 560,000
7 تعداد فروشنده -
1.978 میلیون حجم فروش -
560,000 تغییر مالکیت 560,000

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,150 خرید2,360 فروش2,360 تعداد44,860,705 دستور858
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,370 تعداد1,048,258 دستور30
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,380 تعداد86,188 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,390 تعداد13,600 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,400 تعداد579,345 دستور15

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 224 دوره 9 ماهه
سود TTM 262
P/E TTM 9.173

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 700 P/E مجمع 3.43
سود نقدی 350
درصد توزیع 50 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.32 % رتبه 587
6 ماهه 32.33 % رتبه 497
9 ماهه 27.83 % رتبه 307
1 ساله 183.58 % رتبه 254
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
57.916 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.84

P/B

% 20.31

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.52 میلیون دفعات : 98
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.98 میلیون دفعات : 156
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.42 حجم : 3.19 میلیون دفعات : 190
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 2,410 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.31 میلیون دفعات : 113
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 2,410 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.19 میلیون دفعات : 128
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 2,410 درصد تغییر : 0.41 حجم : 3.29 میلیون دفعات : 221
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 2,420 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.8 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 2,420 درصد تغییر : 0.41 حجم : 3.8 میلیون دفعات : 343
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 2,430 درصد تغییر : 0.41 حجم : 3.17 میلیون دفعات : 311
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 2,440 درصد تغییر : 0.81 حجم : 9.47 میلیون دفعات : 405
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 2,460 درصد تغییر : 1.60 حجم : 30.04 میلیون دفعات : 1,736
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 2,500 درصد تغییر : 1.63 حجم : 146.6 میلیون دفعات : 6,836
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 2,460 درصد تغییر : 0.00 حجم : 130.34 میلیون دفعات : 7,006
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 2,460 درصد تغییر : 3.15 حجم : 135.72 میلیون دفعات : 6,927
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 2,540 درصد تغییر : 2.68 حجم : 297.71 میلیون دفعات : 12,972
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 96.00 4,713 حجم : 279,628 ارزش بازار : 20.16 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وسین آخرین : 2,758 17,501 حجم : 1.263 میلیون ارزش بازار : 30.389 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : ودی آخرین : 473.00 23,216 حجم : 111,046 ارزش بازار : 59.16 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : وآفری آخرین : 4,074 18,127 حجم : 2.453 میلیون ارزش بازار : 24.593 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/6
نماد : ملت آخرین : 340.00 16,680 حجم : 71,930 ارزش بازار : 48.479 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : پارسیان آخرین : 250.00 12,410 حجم : 7,978 ارزش بازار : 63.3 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : اتکای آخرین : 267.00 13,092 حجم : 1.46 میلیون ارزش بازار : 53.02 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : اتکام آخرین : 102.00 5,009 حجم : 1.04 میلیون ارزش بازار : 19.89 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : ورازی آخرین : 6,846 8,397 حجم : 1,450 ارزش بازار : 45.729 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : دانا آخرین : 130.00 6,800 حجم : 202,670 ارزش بازار : 27.72 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها