اختیارخ فولاد-10000-1400/03/19

ضفلا3003 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,970 47.18
قیمت پایانی: 2,018 0.00

آخرین معامله

1399/12/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,250 پایانی 2,018 0.00
بیشترین 3,290 کمترین 2,801
حجم 221 دفعات 5
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 446,000
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/6
حقیقی حقوقی
7 تعداد خریدار -
684 حجم خرید -
5 تعداد فروشنده 1
435 حجم فروش 249
249.00 تغییر مالکیت 249.00

عرضه و تقاضا

1399/12/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد8 خرید2,851 فروش3,000 تعداد100 دستور1
دستور2 تعداد200 خرید2,810 فروش3,140 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید2,800 فروش3,150 تعداد50 دستور1
دستور4 تعداد350 خرید2,750 فروش3,190 تعداد20 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید2,500 فروش3,200 تعداد110 دستور2

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 47.47 %
6 ماهه 47.47 %
9 ماهه 47.47 %
1 ساله 47.47 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها