اختیارخ فولاد-10000-1400/03/19

ضفلا3003 | اختیار معامله - بورس
اختیار معامله ( اختیار معامله )
گروه:

اختیار معامله

زیر گروه:

اختیار معامله

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,610 29.34
قیمت پایانی: 2,018 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,900 پایانی 2,018 0.00
بیشترین 2,900 کمترین 2,610
حجم 221 دفعات 5
حد قیمت 1 - 100,000 ارزش 446,000
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
50 حجم خرید -
4 تعداد فروشنده -
50 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2 خرید2,300 فروش3,300 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد50 خرید2,020 فروش3,500 تعداد15 دستور1
دستور2 تعداد200 خرید1,000 فروش3,600 تعداد50 دستور1
دستور1 تعداد19 خرید490 فروش3,740 تعداد9 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید8 فروش0 تعداد0 دستور0

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.77 %
6 ماهه 36.03 %
9 ماهه 36.03 %
1 ساله 36.03 %

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/02 پایانی : 2,018 درصد تغییر : 0.00 حجم : 221 دفعات : 5
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ضگل1142 آخرین : 2,300 1,600 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضگل1141 آخرین : 1,350 3,650 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/21
نماد : ضصاد1107 آخرین : 79.00 1 حجم : 30 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/1
نماد : ضصاد1103 آخرین : 279.00 1 حجم : 379 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/8
نماد : ضصاد1102 آخرین : 412.00 1 حجم : 5,780 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/11
نماد : ضصاد1101 آخرین : 679.00 1 حجم : 3,405 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضصاد1100 آخرین : 807.00 196 حجم : 2,638 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/12
نماد : ضسان1040 آخرین : 1,259 14 حجم : 11 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضسان1038 آخرین : 699.00 3,101 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : ضپاس1004 آخرین : 291.00 1 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها