امتیاز تسهیلات مسکن مهر 99

تسه9907 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 867,495 5.00
قیمت پایانی: 874,733 4.21

آخرین معامله

10:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 877,777 پایانی 874,733 38,419.00
بیشترین 900,000 کمترین 867,495
حجم 1,876 دفعات 64
حد قیمت 867,495 - 958,809 ارزش 1.64 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

10:28
حقیقی حقوقی
13 تعداد خریدار -
1,876 حجم خرید -
43 تعداد فروشنده -
1,876 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش867,495 تعداد173 دستور16
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش867,500 تعداد13 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش899,800 تعداد487 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش899,900 تعداد52 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش900,000 تعداد93 دستور2

EPS

سال مالی 1401/07/10
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/07/10
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 34.23 %
6 ماهه 10.78 %
9 ماهه 15.43 %
1 ساله 29.66 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 913,152 درصد تغییر : 4.48 حجم : 5,796 دفعات : 262
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 956,010 درصد تغییر : 2.49 حجم : 3,157 دفعات : 173
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 932,801 درصد تغییر : 1.70 حجم : 4,093 دفعات : 249
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 917,193 درصد تغییر : 4.77 حجم : 2,541 دفعات : 98
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 963,133 درصد تغییر : 4.47 حجم : 3,443 دفعات : 184
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 1.008 میلیون درصد تغییر : 5.00 حجم : 1,287 دفعات : 80
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 1.061 میلیون درصد تغییر : 4.95 حجم : 1,389 دفعات : 85
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 1.117 میلیون درصد تغییر : 0.13 حجم : 3,841 دفعات : 219
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 1.118 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,080 دفعات : 129
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 1.118 میلیون درصد تغییر : 3.73 حجم : 3,080 دفعات : 129
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 1.078 میلیون درصد تغییر : 4.33 حجم : 7,423 دفعات : 275
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 1.033 میلیون درصد تغییر : 1.59 حجم : 6,247 دفعات : 410
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 1.05 میلیون درصد تغییر : 5.00 حجم : 1,512 دفعات : 94
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 1.105 میلیون درصد تغییر : 3.16 حجم : 4,810 دفعات : 305
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 1.141 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,844 دفعات : 194
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 472,985 860,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/31
نماد : تملی801 آخرین : 23,500 446,500 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/28
نماد : تملی712 آخرین : 609,001 546,199 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/17
نماد : تملی711 آخرین : 464,169 726,615 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/05
نماد : تملی710 آخرین : 34,844 662,037 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : تملی708 آخرین : 113,084 703,000 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/30
نماد : تملی707 آخرین : 287,806 783,034 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/29
نماد : تملی706 آخرین : - 440,426 حجم : 20 ارزش بازار : - تاریخ : 09:55
نماد : تملی705 آخرین : 262,910 744,634 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/04
نماد : تملی704 آخرین : 38,792 737,050 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها