شاخص 50 شرکت فعال تر

ش.50 شرکت فعال تر | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 43,624.9 2.42

آخرین معامله

11:02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 42,926.9 پایانی 43,624.9
بیشترین 43,554 کمترین 42,926.9
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 42,594.5 42,079.8 42,592.2
1400/02/19 42,204.4 42,203.2 42,662.4
1400/02/18 42,974.6 42,976.2 43,349.3
1400/02/15 43,176.4 42,995.9 43,187.7
1400/02/13 42,889.1 42,889.1 43,252.1
1400/02/12 43,529.7 43,532.3 43,913.8
1400/02/11 44,212.5 44,211.9 44,897.6
1400/02/08 44,867.9 44,852.1 45,022.3
1400/02/07 44,597.4 44,002.9 44,633
1400/02/06 43,740.9 43,564.9 43,741.2
1400/02/05 43,739.9 43,739.6 44,093.4
1400/02/04 44,326.9 44,327.1 44,539.5
1400/02/01 44,700.5 44,701.8 45,037.3
1400/01/31 45,290.4 45,162 45,354.7
1400/01/30 45,122.6 45,086.2 45,309.7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها