شاخص 50 شرکت فعال تر

ش.50 شرکت فعال تر | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 43,311.2 0.45

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 43,328.8 پایانی 43,311.2
بیشترین 43,422.1 کمترین 43,296.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 43,311.2 43,296.8 43,422.1
1399/12/10 43,507.1 43,496.5 43,766.9
1399/12/09 43,936.2 43,936.4 44,301.2
1399/12/06 44,560.5 44,556.5 45,000.2
1399/12/05 44,807.6 44,617.3 44,814
1399/12/04 44,893.6 44,893.6 45,089.3
1399/12/03 45,267.6 45,269.3 45,537.8
1399/12/02 45,749.6 45,734.5 46,055.7
1399/11/29 45,996.5 45,996.4 46,416.6
1399/11/28 46,399.3 46,397.3 46,765.3
1399/11/27 47,012.1 46,999.2 47,136.1
1399/11/26 47,332.5 47,320.7 47,717
1399/11/25 47,210.8 46,711.5 47,208.4
1399/11/21 45,061.4 44,369.9 45,059
1399/11/20 43,944.5 43,764 43,972.9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها