شاخص 30 شرکت بزرگ

ش.30 شرکت بزرگ | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 60,845.9 3.35

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 58,951.8 پایانی 60,845.9
بیشترین 60,852.5 کمترین 58,951.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 60,845.9 58,951.8 60,852.5
1399/12/17 58,873.7 58,178.1 58,875.8
1399/12/16 58,436.1 58,435.7 59,127.3
1399/12/13 59,278.1 59,278.7 59,996.3
1399/12/12 60,058 59,717.4 60,472.2
1399/12/11 59,769.9 59,729.4 59,935.1
1399/12/10 60,105 60,079.7 60,608.7
1399/12/09 60,728.4 60,729.9 61,542.3
1399/12/06 61,752.8 61,742 62,694.4
1399/12/05 62,159.7 61,736.6 62,170.9
1399/12/04 62,011.1 62,011.1 62,261.3
1399/12/03 62,443.9 62,449.2 62,964.3
1399/12/02 63,155.5 62,522.4 63,203.9
1399/11/29 62,617.4 62,610.2 63,381.8
1399/11/28 63,256.5 63,249 64,210.2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها