شاخص 30 شرکت بزرگ

ش.30 شرکت بزرگ | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 63,485.2 1.66

آخرین معامله

12:36
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 62,491.3 پایانی 63,485.2
بیشترین 63,485.2 کمترین 62,491.3
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 62,447.5 62,413.8 62,566.9
1400/03/25 62,590.3 62,458.1 62,919.2
1400/03/24 62,387.6 61,607 62,392.1
1400/03/23 61,591.9 61,407.4 61,663.7
1400/03/22 61,677.6 61,669.4 62,122.8
1400/03/19 62,082.8 62,069.7 62,647.9
1400/03/18 62,622.8 62,445.4 63,061
1400/03/17 62,400.8 61,876.3 62,406.4
1400/03/12 61,809.2 61,109.4 61,812
1400/03/11 61,119.9 61,119.6 61,669
1400/03/10 61,536.9 61,484.8 62,252.4
1400/03/09 62,267 61,638.3 62,746.7
1400/03/08 60,676.8 58,304.3 60,671.6
1400/03/05 58,262.3 57,946 58,361.3
1400/03/04 57,930.1 57,071.5 57,932.3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها