شاخص کل (هم وزن)

ش.کل هم وزن | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 437,572.9 0.64

آخرین معامله

1399/11/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 442,774.9 پایانی 437,572.9
بیشترین 444,921.2 کمترین 437,569.5
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/11/05 437,572.9 437,569.5 444,921.2
1399/11/04 440,387.1 434,755.4 440,383.9
1399/11/01 433,130.8 430,496.7 433,589.9
1399/10/30 430,422.4 430,420.6 435,282.6
1399/10/29 436,883.5 436,575.8 442,184.3
1399/10/27 444,501 444,501 453,835.4
1399/10/24 454,819.7 454,785.9 461,162.5
1399/10/23 463,192.8 463,193.7 469,669.3
1399/10/22 469,359.8 468,454.8 469,887.2
1399/10/21 466,652.2 461,772.4 466,653.9
1399/10/20 459,810.6 459,804.6 462,057.7
1399/10/17 460,569.1 460,155.7 465,928
1399/10/16 465,381.1 464,014.2 465,373.9
1399/10/15 462,482.2 457,680.1 462,478.4
1399/10/14 455,700.7 454,378.1 456,426.5
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها