شاخص کل (هم وزن)

ش.کل هم وزن | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 771,303.8 0.76

آخرین معامله

1402/03/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 765,770.7 پایانی 771,303.8
بیشترین 771,304.4 کمترین 765,770.7
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1402/03/13 771,303.8 765,770.7 771,304.4
1402/03/10 765,508.7 764,455.6 775,003.5
1402/03/09 773,893.1 766,247.8 774,818
1402/03/08 763,009.8 755,998.2 763,018.9
1402/03/07 754,425.2 754,335 779,539.8
1402/03/06 780,812.7 780,812.3 792,993.8
1402/03/03 792,905.8 792,905.3 794,436.1
1402/03/02 791,140.1 781,064.3 791,805.8
1402/03/01 776,853.5 767,534.6 776,931.1
1402/02/31 764,056.1 758,760.2 764,059.8
1402/02/30 760,973.3 760,973.1 771,533.6
1402/02/27 765,087.1 752,326.4 765,187.4
1402/02/25 752,441.1 748,980.3 755,083.5
1402/02/24 748,604 733,370.9 748,604.4
1402/02/23 734,850.6 734,667.5 756,174.9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها