شاخص کل (هم وزن)

ش.کل هم وزن | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 421,521.7 2.56

آخرین معامله

12:32
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 433,287.7 پایانی 421,521.7
بیشترین 433,287.7 کمترین 421,643.5
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/06/29 432,611.2 431,220.6 433,142.6
1400/06/28 431,015.5 431,002.4 439,101.1
1400/06/27 439,940.9 439,932.8 451,102.4
1400/06/24 450,458.9 450,458.9 452,611.9
1400/06/23 451,913.7 444,911 451,928.3
1400/06/22 444,006.2 443,005 448,890.5
1400/06/21 450,059.7 450,004.6 462,698.5
1400/06/20 463,345.2 463,341 468,322.3
1400/06/17 466,096 465,954.1 467,168.7
1400/06/16 465,351.5 465,351.5 468,791.7
1400/06/15 469,612.6 468,721.4 472,170.6
1400/06/14 467,023 463,389.5 467,016.3
1400/06/13 464,430.8 458,997.5 465,155
1400/06/10 455,372.9 448,137.9 455,375.5
1400/06/09 446,892.8 442,185.6 448,787.7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها