شاخص کل (هم وزن)

ش.کل هم وزن | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 323,008.8 1.33

آخرین معامله

10:37
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 319,219.1 پایانی 323,008.8
بیشترین 322,877.6 کمترین 319,219.1
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/11/06 318,756.1 317,345.3 318,759.7
1400/11/05 317,066.2 317,066.2 323,632.5
1400/11/04 323,975 323,973 327,947.2
1400/11/03 328,246.9 328,203.6 333,959
1400/11/02 334,189.6 334,193.1 336,621.9
1400/10/29 335,641.7 335,641.7 336,802.5
1400/10/28 337,029.6 337,031.9 345,031.8
1400/10/27 345,083.2 345,083.2 347,498.7
1400/10/26 346,479.5 346,483.4 350,047.1
1400/10/25 350,194.4 350,193.6 353,792.8
1400/10/22 353,768.5 353,625 354,311.7
1400/10/21 353,544.8 352,414.1 353,994.2
1400/10/20 352,111 351,492 353,020.8
1400/10/19 353,203 353,192.1 359,064
1400/10/18 359,137.5 359,134.9 360,798.4
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها