شاخص کل (هم وزن)

ش.کل هم وزن | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 399,078.6 0.11

آخرین معامله

1401/05/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 399,365.5 پایانی 399,078.6
بیشترین 399,679.6 کمترین 399,075.5
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1401/05/26 399,078.6 399,075.5 399,679.6
1401/05/25 398,623.6 398,180.9 399,349
1401/05/24 397,227.7 395,438.6 397,236.9
1401/05/23 395,447.9 395,447.3 396,942.4
1401/05/22 395,884.7 390,536.7 395,884.9
1401/05/19 389,602.3 389,602.2 391,092.3
1401/05/18 390,944.7 390,041.6 391,174.5
1401/05/15 390,143.1 384,678.2 390,143.3
1401/05/12 384,055.1 380,706.3 384,055.6
1401/05/11 380,589.1 380,363.8 380,728.5
1401/05/10 380,362.9 380,100.9 380,580.8
1401/05/09 379,976.3 379,975.6 387,241.1
1401/05/08 387,217.1 387,217.4 389,960.5
1401/05/05 389,468.1 388,298.3 389,473.8
1401/05/04 388,301.8 388,288.8 390,935.6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها