شاخص کانه های فلزی

ش.کانه های فلزی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 332,832 2.32

آخرین معامله

12:17
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 325,507.8 پایانی 332,832
بیشترین 332,627.7 کمترین 325,507.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 325,279.4 323,263.1 325,312.5
1400/02/19 324,019.5 323,934.7 328,976.4
1400/02/18 329,147.6 329,185.4 330,772.1
1400/02/15 330,437.8 330,397.2 330,662.4
1400/02/13 331,197.8 331,197.5 336,283.5
1400/02/12 336,649.1 336,654.2 341,255.9
1400/02/11 342,079.1 342,114.3 346,463.1
1400/02/08 346,576.4 344,954.7 346,590.8
1400/02/07 344,650.1 340,125.8 344,851.5
1400/02/06 340,466.8 340,480 341,926.8
1400/02/05 346,463.4 346,491.5 349,807.8
1400/02/04 349,830.3 349,847.1 352,982.3
1400/02/01 353,320.3 353,328.5 355,741.9
1400/01/31 355,804.2 355,768.1 356,278.9
1400/01/30 355,795.5 354,998.3 356,311.8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها