شاخص کانه های فلزی

ش.کانه های فلزی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 321,157.3 0.68

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 319,728.4 پایانی 321,157.3
بیشترین 321,183.6 کمترین 319,728.4
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 321,157.3 319,728.4 321,183.6
1399/12/10 318,976.1 318,926.9 322,620.5
1399/12/09 321,621 321,648.1 324,456.6
1399/12/06 324,082 323,667.7 324,491
1399/12/05 322,839.1 321,801.4 322,893.1
1399/12/04 323,177.9 323,177.9 326,053.2
1399/12/03 326,985.4 327,041.5 332,054.5
1399/12/02 332,460.8 330,862.7 332,747
1399/11/29 332,943.1 332,736.7 335,553.9
1399/11/28 335,760.8 335,261.5 338,460.5
1399/11/27 338,774.7 338,827.2 341,797.5
1399/11/26 342,747.2 342,733.1 348,342.9
1399/11/25 345,235.1 339,897 345,241.7
1399/11/21 334,019.2 329,388.5 334,020.8
1399/11/20 327,942.8 319,407.8 327,942.8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها