شاخص کاشی و سرامیک

ش.کاشی و سرامیک | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 63,405.7 0.35

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 63,538.4 پایانی 63,405.7
بیشترین 63,538.4 کمترین 63,404.3
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 63,405.7 63,404.3 63,538.4
1399/12/10 63,626.2 63,628 63,717.7
1399/12/09 63,749.3 63,749.5 64,008.2
1399/12/06 63,933.9 63,839.2 64,068.9
1399/12/05 63,542.7 63,028.3 63,645.8
1399/12/04 62,908.9 62,256.2 62,908.9
1399/12/03 62,260.7 62,264.2 62,522.3
1399/12/02 61,722.1 61,502.3 61,722.9
1399/11/29 61,657.2 61,580.6 62,093.8
1399/11/28 61,985.9 61,270.2 61,985.9
1399/11/27 61,448.8 61,321.1 61,768.7
1399/11/26 61,060 61,055.5 61,285.9
1399/11/25 61,318.8 60,950.1 61,613.7
1399/11/21 60,741.7 60,743.7 61,207.8
1399/11/20 60,827.9 60,529.1 60,862.7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها