شاخص کاشی و سرامیک

ش.کاشی و سرامیک | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 55,608.6 0.27

آخرین معامله

11:02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 55,524.2 پایانی 55,608.6
بیشترین 55,605.3 کمترین 55,524.2
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 55,460.7 55,367.7 60,867.1
1400/02/19 60,867.4 60,867.4 60,867.4
1400/02/18 60,867.4 60,866.1 60,867.7
1400/02/15 60,868 60,865.7 60,871.8
1400/02/13 60,870.8 60,870.8 60,872.9
1400/02/12 60,873.6 60,873.1 60,873.9
1400/02/11 60,874.5 60,871.6 60,875.3
1400/02/08 60,880.8 60,884.1 60,893.7
1400/02/07 60,891.1 60,891.1 60,917.6
1400/02/06 60,943 60,940.9 60,944.1
1400/02/05 60,948.5 60,948.3 60,973.5
1400/02/04 60,974.1 60,973 60,975.8
1400/02/01 60,976 60,973.8 60,977.3
1400/01/31 60,977.8 60,974.9 60,977.5
1400/01/30 60,977.7 60,977 60,978.2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها