شاخص چوب

ش.چوب | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 217.6 0.46

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 218.6 پایانی 217.6
بیشترین 218.6 کمترین 217.6
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/01/25 217.6 217.6 218.6
1400/01/24 218.6 218.6 218.6
1400/01/23 218.6 218.6 220.7
1400/01/22 220.7 220.7 222.7
1400/01/21 222.8 222.8 224.8
1400/01/18 224.8 224.8 227
1400/01/17 227 227 229.2
1400/01/16 229.2 229.2 231.3
1400/01/15 231.4 231.4 233.6
1400/01/14 233.6 233.6 233.6
1400/01/11 233.6 233.6 233.6
1400/01/10 233.6 233.6 233.7
1400/01/08 233.7 233.7 233.9
1400/01/07 233.9 233.9 234
1399/12/27 234.1 234.1 234.2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها