شاخص چوب

ش.چوب | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 167.1 4.65

آخرین معامله

1400/04/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 167.3 پایانی 167.1
بیشترین 167.4 کمترین 167.1
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/04/28 167.1 167.1 167.4
1400/04/27 159.7 157.5 159.7
1400/04/26 152.8 149.5 152.8
1400/04/23 151.1 149.4 151.1
1400/04/22 149.9 149.9 154
1400/04/21 154.4 154.4 155.7
1400/04/20 155.5 151.6 156
1400/04/19 152.2 152.2 156.5
1400/04/16 157.2 155.7 157.2
1400/04/15 155.1 153.4 159
1400/04/14 158.8 154.6 159.4
1400/04/13 154.5 153.5 155.4
1400/04/12 156.3 153.6 156.5
1400/04/09 150.1 146.5 150.2
1400/04/08 145.1 138.4 145.1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها