شاخص چندرشته ای صنعتی

ش.چندرشته ای صنعتی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 138,238.1 3.20

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 135,024.2 پایانی 138,238.1
بیشترین 138,352.7 کمترین 135,024.2
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 138,238.1 135,024.2 138,352.7
1399/12/17 133,955.2 133,138.8 133,961.9
1399/12/16 133,072 133,070.8 133,607.4
1399/12/13 134,600.1 134,595.2 135,616.7
1399/12/12 136,124.7 136,095.3 137,293.1
1399/12/11 136,905.5 136,916.1 137,185.2
1399/12/10 138,585.5 138,603.5 139,853.6
1399/12/09 139,989.9 139,995.3 140,331.1
1399/12/06 141,495.7 141,495.7 142,583.4
1399/12/05 143,028.6 142,700 143,461
1399/12/04 144,588.9 144,588.9 144,874.8
1399/12/03 146,069.2 146,078.1 146,355.1
1399/12/02 147,637.7 147,660.1 148,301.3
1399/11/29 149,692.5 149,662.5 150,248.9
1399/11/28 151,527.8 151,527.8 152,063
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها