شاخص چندرشته ای صنعتی

ش.چندرشته ای صنعتی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 130,007.7 2.52

آخرین معامله

12:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 127,402.6 پایانی 130,007.7
بیشترین 130,007.7 کمترین 127,402.6
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 126,810.1 126,791.4 127,594
1400/03/25 127,744.2 127,733.1 128,729.4
1400/03/24 127,905.6 126,421.4 127,887.8
1400/03/23 125,791.3 125,410.2 126,090
1400/03/22 126,193.6 126,178.5 127,434.5
1400/03/19 127,488.5 127,448.7 129,081.9
1400/03/18 129,601.4 129,576.2 130,602.4
1400/03/17 129,521.9 129,231.1 129,563.9
1400/03/12 129,032.1 127,969.6 129,000.1
1400/03/11 128,038.4 128,037 129,297.2
1400/03/10 129,470.2 129,501.8 130,928.3
1400/03/09 131,559.9 131,579 132,563.9
1400/03/08 128,592.2 128,578.1 129,576.5
1400/03/05 126,338 126,338 126,912.4
1400/03/04 126,630.3 125,143.3 126,648
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها