شاخص وسایل ارتباطی

ش.وسایل ارتباطی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 42,983 0.46

آخرین معامله

12:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 43,036.5 پایانی 42,983
بیشترین 43,036.5 کمترین 42,983
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 43,183 43,181.3 43,381.6
1400/03/25 43,436.7 43,439.3 43,733.1
1400/03/24 43,744.3 43,743.1 44,094.5
1400/03/23 44,359.5 44,361.8 44,859.6
1400/03/22 44,877.6 44,876.2 45,495.3
1400/03/19 45,552.1 45,553.7 45,581.5
1400/03/18 45,595.3 45,595.7 45,673.3
1400/03/17 45,692.4 45,690.3 45,757.2
1400/03/12 45,762.6 45,760.5 45,863.5
1400/03/11 45,865.6 45,865.6 45,886.7
1400/03/10 45,886.7 45,889.3 46,030.7
1400/03/09 46,032.4 46,034.8 46,272.7
1400/03/08 46,491.1 46,491.9 47,282.4
1400/03/05 47,298.1 47,298.1 47,335.4
1400/03/04 47,338.4 47,339.8 47,379.2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها