شاخص وسایل ارتباطی

ش.وسایل ارتباطی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 52,724.1 0.26

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 52,856.1 پایانی 52,724.1
بیشترین 52,856.1 کمترین 52,723.4
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 52,724.1 52,723.4 52,856.1
1399/12/17 52,859 52,860.9 52,958.8
1399/12/16 52,961.6 52,962.6 53,051.8
1399/12/13 53,053.3 53,054.3 53,154.3
1399/12/12 53,163.5 53,163.5 53,272.5
1399/12/11 53,274.6 53,275.3 53,376.9
1399/12/10 53,377.1 53,378.2 53,471.3
1399/12/09 53,474.2 53,475.6 53,567.4
1399/12/06 53,569.7 53,569.7 53,582.7
1399/12/05 53,603.8 53,604.7 53,720.6
1399/12/04 53,721.1 53,721.1 53,817.4
1399/12/03 53,819.6 53,817.9 53,832.3
1399/12/02 53,927.5 53,925 53,961.5
1399/11/29 54,070.2 54,070.2 54,136.9
1399/11/28 54,246.5 54,246.5 54,305.4
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها