شاخص مواد دارویی

ش.مواد دارویی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 109,096.8 0.38

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 109,406.4 پایانی 109,096.8
بیشترین 109,414.4 کمترین 109,097.2
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 109,096.8 109,097.2 109,414.4
1399/12/17 109,517.3 109,517.9 110,155.1
1399/12/16 109,398.4 109,396.7 109,698.9
1399/12/13 109,024.9 109,024.2 109,573
1399/12/12 109,048.2 109,048.2 109,357.9
1399/12/11 108,894.7 108,891.4 109,577.3
1399/12/10 109,691.4 109,687.4 110,000.8
1399/12/09 110,032.6 109,764.6 110,078.9
1399/12/06 110,166.3 110,166.3 110,736.3
1399/12/05 110,963.6 110,966.4 111,419.3
1399/12/04 111,711.3 111,711.3 112,323.7
1399/12/03 112,494 112,491.1 112,762.4
1399/12/02 112,881.5 112,883.1 113,327.9
1399/11/29 113,400.9 113,362.5 113,507.7
1399/11/28 112,449.5 111,645.1 112,449.5
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها