شاخص مواد دارویی

ش.مواد دارویی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 96,554.7 0.14

آخرین معامله

12:32
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 96,677.1 پایانی 96,554.7
بیشترین 96,781.5 کمترین 96,220.3
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 96,687.3 96,563 96,719.5
1400/03/25 96,736 96,738.5 96,830.9
1400/03/24 96,767.7 96,583.8 96,961.7
1400/03/23 97,177.2 97,179.5 97,397.6
1400/03/22 97,653.4 97,653.6 97,981.6
1400/03/19 97,928.1 97,928.9 98,238.1
1400/03/18 98,258.8 98,015.6 98,484
1400/03/17 97,439.8 97,161.2 97,443.7
1400/03/12 96,359.2 96,356.9 96,758.1
1400/03/11 95,878.4 95,878.3 96,166.3
1400/03/10 95,512.4 95,509.8 95,884.5
1400/03/09 95,912.8 95,908.9 97,269.4
1400/03/08 96,259.5 95,883.3 96,261.8
1400/03/05 95,563.8 95,563.8 96,053.8
1400/03/04 95,850 95,800.4 96,110.4
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها