شاخص منسوجات

ش.منسوجات | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 12,657.1 5.28

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,587.4 پایانی 12,657.1
بیشترین 12,656.6 کمترین 12,587.4
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 12,657.1 12,587.4 12,656.6
1399/12/17 12,022.6 11,605.9 12,021.9
1399/12/16 11,401.2 11,375.2 11,401.4
1399/12/13 10,760.8 10,257.1 10,760.9
1399/12/12 10,213 9,981.6 10,213
1399/12/11 9,944 9,863.7 9,944.3
1399/12/10 9,856.4 9,834 9,856.7
1399/12/09 9,440.7 9,345.2 9,440.3
1399/12/06 9,000.9 8,508.6 9,000.9
1399/11/29 8,508.3 8,474.1 8,508.3
1399/11/28 8,452.3 8,325.8 8,452.3
1399/11/27 8,314.6 8,301 8,314.5
1399/11/26 8,295.6 8,257.4 8,295.6
1399/11/25 8,256.2 8,231.7 8,256.9
1399/11/21 8,165.9 8,102.6 8,165.9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها