شاخص منسوجات

ش.منسوجات | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 11,194.8 9.28

آخرین معامله

12:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,260.3 پایانی 11,194.8
بیشترین 11,298 کمترین 11,194.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 12,340.6 12,340.8 12,345.7
1400/03/25 12,346.4 12,346.2 12,365
1400/03/24 12,365.4 12,364.9 12,401.7
1400/03/23 12,409.2 12,409.2 12,414.5
1400/03/22 12,415 12,414.8 12,451.5
1400/03/19 12,452.9 12,452.8 12,470.9
1400/03/18 12,471.9 12,471.7 12,483
1400/03/17 12,489.4 12,489.5 12,493.3
1400/03/12 12,493.8 12,486.5 12,517.6
1400/03/11 12,520.7 12,520.7 12,524
1400/03/10 12,524.4 12,524.9 12,796.8
1400/03/09 12,797.2 12,797.6 12,822.2
1400/03/08 12,838 12,778.6 13,111.5
1400/03/05 12,691.5 12,278.9 12,691.5
1400/03/04 12,114.5 11,935.8 12,114.2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها