شاخص محصولات چوبی

ش.محصولات چوبی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.682 میلیون 0.78

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.695 میلیون پایانی 1.682 میلیون
بیشترین 1.695 میلیون کمترین 1.682 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 1.682 میلیون 1.682 میلیون 1.695 میلیون
1399/12/17 1.695 میلیون 1.695 میلیون 1.695 میلیون
1399/12/16 1.695 میلیون 1.696 میلیون 1.696 میلیون
1399/12/13 1.698 میلیون 1.698 میلیون 1.705 میلیون
1399/12/12 1.711 میلیون 1.693 میلیون 1.722 میلیون
1399/12/11 1.716 میلیون 1.716 میلیون 1.748 میلیون
1399/12/10 1.748 میلیون 1.748 میلیون 1.749 میلیون
1399/12/09 1.749 میلیون 1.749 میلیون 1.752 میلیون
1399/11/29 1.752 میلیون 1.695 میلیون 1.752 میلیون
1399/11/28 1.725 میلیون 1.69 میلیون 1.725 میلیون
1399/11/27 1.704 میلیون 1.704 میلیون 1.737 میلیون
1399/11/26 1.688 میلیون 1.683 میلیون 1.699 میلیون
1399/11/25 1.606 میلیون 1.578 میلیون 1.606 میلیون
1399/11/21 1.603 میلیون 1.602 میلیون 1.672 میلیون
1399/11/20 1.672 میلیون 1.672 میلیون 1.687 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها