شاخص محصولات چوبی

ش.محصولات چوبی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.218 میلیون 4.98

آخرین معامله

12:32
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.254 میلیون پایانی 1.218 میلیون
بیشترین 1.254 میلیون کمترین 1.218 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 1.281 میلیون 1.28 میلیون 1.346 میلیون
1400/03/25 1.346 میلیون 1.346 میلیون 1.494 میلیون
1400/03/24 1.495 میلیون 1.495 میلیون 1.564 میلیون
1400/03/23 1.564 میلیون 1.564 میلیون 1.564 میلیون
1400/03/22 1.564 میلیون 1.564 میلیون 1.564 میلیون
1400/03/19 1.564 میلیون 1.564 میلیون 1.564 میلیون
1400/03/18 1.564 میلیون 1.564 میلیون 1.564 میلیون
1400/03/17 1.564 میلیون 1.564 میلیون 1.564 میلیون
1400/03/12 1.564 میلیون 1.564 میلیون 1.564 میلیون
1400/03/11 1.565 میلیون 1.565 میلیون 1.566 میلیون
1400/03/10 1.566 میلیون 1.567 میلیون 1.575 میلیون
1400/03/09 1.576 میلیون 1.576 میلیون 1.608 میلیون
1400/03/08 1.609 میلیون 1.609 میلیون 1.609 میلیون
1400/03/05 1.61 میلیون 1.61 میلیون 1.613 میلیون
1400/03/01 1.613 میلیون 1.613 میلیون 1.613 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها