شاخص محصولات چرمی

ش.محصولات چرمی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 25,812.5 1.13

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 25,745.7 پایانی 25,812.5
بیشترین 25,895.1 کمترین 25,745.7
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 25,812.5 25,745.7 25,895.1
1399/12/10 26,107.8 26,107.1 26,192.2
1399/12/09 26,453.3 26,380.2 26,651.6
1399/12/06 26,860.8 26,860.8 27,230.8
1399/12/05 25,943.9 25,185.3 25,943.2
1399/12/04 24,945.1 24,945.1 25,076.3
1399/12/03 25,312 25,311.5 25,701.7
1399/12/02 25,722.4 25,236.6 25,812
1399/11/29 25,345 25,345 25,533.5
1399/11/28 25,856.6 25,856.6 25,969.6
1399/11/27 26,132.9 26,133 26,401
1399/11/26 26,655.5 26,655.4 27,057.1
1399/11/25 27,108.8 26,032.5 27,109.1
1399/11/21 25,648.6 25,522.4 25,648.6
1399/11/20 25,826.4 25,826.4 26,544.1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها