شاخص محصولات چرمی

ش.محصولات چرمی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 25,006.2 0.62

آخرین معامله

12:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 25,033.4 پایانی 25,006.2
بیشترین 25,033.4 کمترین 25,006.2
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 25,162.9 25,162.5 25,165.8
1400/02/19 25,165.8 25,165.7 25,167.1
1400/02/18 25,167.3 25,166.7 25,190.8
1400/02/15 25,195.3 25,195.4 25,214.2
1400/02/13 25,215.7 25,215.7 25,227.4
1400/02/12 25,227.8 25,227.8 25,231
1400/02/11 25,232.3 25,232.7 25,240.6
1400/02/08 25,242.6 25,242.8 25,283.3
1400/02/07 25,285.3 25,285.3 25,370.6
1400/02/06 25,399.1 25,399.4 25,438.2
1400/02/05 25,443.4 25,444 25,462
1400/02/04 25,545.3 25,545.8 25,553.8
1400/02/01 25,639.8 25,639.3 25,727.9
1400/01/31 25,772.6 25,772.1 25,788.1
1400/01/30 25,845 25,845.3 25,906.8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها