شاخص محصولات فلزی

ش.محصولات فلزی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 204,871.5 0.16

آخرین معامله

12:32
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 205,438.7 پایانی 204,871.5
بیشترین 205,646.8 کمترین 204,321.1
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 205,191.8 205,179.9 207,387.6
1400/03/25 209,686.3 209,685 214,034.5
1400/03/24 212,679.3 210,874.7 220,641.2
1400/03/23 219,458.6 219,142.4 220,081.4
1400/03/22 220,548.4 220,535.3 221,520.9
1400/03/19 221,545.5 219,886.4 221,549.1
1400/03/18 220,812.3 220,562.4 220,843.6
1400/03/17 218,067.5 216,368.5 218,053.2
1400/03/12 214,504.6 213,165.1 215,351.5
1400/03/11 215,614.9 215,614.9 216,601.7
1400/03/10 217,065.2 217,066.1 218,412.4
1400/03/09 221,129.9 221,124.9 222,236.9
1400/03/08 218,305.1 217,027.7 218,307
1400/03/05 219,322.2 219,193.6 219,975.9
1400/03/04 220,918.5 220,929.1 221,468.5
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها