شاخص محصولات فلزی

ش.محصولات فلزی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 248,376.1 0.20

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 248,821.1 پایانی 248,376.1
بیشترین 248,821.1 کمترین 248,373.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 248,376.1 248,373.8 248,821.1
1399/12/17 248,863.6 248,872.4 249,065.7
1399/12/16 249,142.5 249,087 249,232.3
1399/12/13 249,322.2 249,376.7 249,552.3
1399/12/12 249,597.4 249,597.4 249,972.5
1399/12/11 250,029.3 250,023.1 250,201.6
1399/12/10 250,229.5 250,193.7 250,237.7
1399/12/09 250,262.7 250,321 250,439.2
1399/12/06 250,556.6 250,556.6 251,699.6
1399/12/05 252,180.2 252,172.6 253,845.4
1399/12/04 254,425.8 254,425.8 254,544.6
1399/12/03 255,043.3 255,078.3 256,681
1399/12/02 256,167.6 256,012.3 256,442.9
1399/11/29 257,118.4 257,118.4 258,163.5
1399/11/28 259,340.3 259,340.3 260,982.6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها