شاخص مالی

ش.مالی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.615 میلیون 0.84

آخرین معامله

12:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.614 میلیون پایانی 1.615 میلیون
بیشترین 1.615 میلیون کمترین 1.614 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 1.602 میلیون 1.602 میلیون 1.609 میلیون
1400/03/25 1.61 میلیون 1.611 میلیون 1.616 میلیون
1400/03/24 1.613 میلیون 1.611 میلیون 1.62 میلیون
1400/03/23 1.62 میلیون 1.62 میلیون 1.627 میلیون
1400/03/22 1.629 میلیون 1.629 میلیون 1.644 میلیون
1400/03/19 1.644 میلیون 1.644 میلیون 1.65 میلیون
1400/03/18 1.652 میلیون 1.641 میلیون 1.654 میلیون
1400/03/17 1.63 میلیون 1.624 میلیون 1.63 میلیون
1400/03/12 1.621 میلیون 1.614 میلیون 1.621 میلیون
1400/03/11 1.615 میلیون 1.615 میلیون 1.621 میلیون
1400/03/10 1.625 میلیون 1.625 میلیون 1.634 میلیون
1400/03/09 1.638 میلیون 1.638 میلیون 1.647 میلیون
1400/03/08 1.631 میلیون 1.618 میلیون 1.631 میلیون
1400/03/05 1.61 میلیون 1.61 میلیون 1.613 میلیون
1400/03/04 1.608 میلیون 1.608 میلیون 1.618 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها