شاخص مالی

ش.مالی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.699 میلیون 0.82

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.688 میلیون پایانی 1.699 میلیون
بیشترین 1.7 میلیون کمترین 1.688 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 1.699 میلیون 1.688 میلیون 1.7 میلیون
1399/12/17 1.686 میلیون 1.683 میلیون 1.686 میلیون
1399/12/16 1.687 میلیون 1.687 میلیون 1.693 میلیون
1399/12/13 1.698 میلیون 1.698 میلیون 1.703 میلیون
1399/12/12 1.707 میلیون 1.706 میلیون 1.71 میلیون
1399/12/11 1.711 میلیون 1.711 میلیون 1.714 میلیون
1399/12/10 1.717 میلیون 1.717 میلیون 1.719 میلیون
1399/12/09 1.722 میلیون 1.722 میلیون 1.729 میلیون
1399/12/06 1.733 میلیون 1.733 میلیون 1.743 میلیون
1399/12/05 1.744 میلیون 1.744 میلیون 1.751 میلیون
1399/12/04 1.754 میلیون 1.754 میلیون 1.76 میلیون
1399/12/03 1.76 میلیون 1.76 میلیون 1.763 میلیون
1399/12/02 1.764 میلیون 1.764 میلیون 1.767 میلیون
1399/11/29 1.768 میلیون 1.768 میلیون 1.771 میلیون
1399/11/28 1.772 میلیون 1.772 میلیون 1.781 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها