شاخص ماشین آلات

ش.ماشین آلات | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 270,257.9 0.19

آخرین معامله

11:17
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 270,651.2 پایانی 270,257.9
بیشترین 270,651.2 کمترین 270,303.9
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 270,765.8 270,747.1 270,998.8
1400/02/19 271,108.7 271,118.8 271,512.2
1400/02/18 271,537.1 270,788.5 271,580.5
1400/02/15 271,601.5 271,216.7 271,794.6
1400/02/13 271,793.8 271,793.8 271,885
1400/02/12 271,897.8 271,899.3 272,019.8
1400/02/11 272,113.9 272,102.5 273,004.9
1400/02/08 273,182.6 273,172.5 273,541.8
1400/02/07 273,934.3 273,904.5 275,920.6
1400/02/06 275,932.2 275,928.9 276,373.5
1400/02/05 276,430.5 276,441 276,692.8
1400/02/04 276,703.6 276,713.9 277,117.7
1400/02/01 277,152 277,161.5 279,064.3
1400/01/31 279,077.8 279,085.2 279,433.6
1400/01/30 279,471.2 279,462.3 279,924.5
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها