شاخص ماشین آلات

ش.ماشین آلات | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 276,836.8 0.25

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 277,419.6 پایانی 276,836.8
بیشترین 277,419.6 کمترین 276,835.2
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 276,836.8 276,835.2 277,419.6
1399/12/10 277,517.4 277,521.3 277,882.8
1399/12/09 277,948.3 277,956.8 278,426.5
1399/12/06 278,551.7 278,551.7 279,041.5
1399/12/05 279,153.6 278,973 280,004.2
1399/12/04 280,121.7 280,121.7 280,546
1399/12/03 280,623 280,502.3 281,204.5
1399/12/02 281,653.8 281,605.6 282,178.5
1399/11/29 282,165.9 281,265.2 282,218.1
1399/11/28 280,823.9 277,826.6 280,823.9
1399/11/27 278,043.1 278,066.5 279,279
1399/11/26 279,678.3 279,688.5 280,484.7
1399/11/25 279,600.4 274,163.9 279,583.3
1399/11/21 272,125 271,859.2 273,784.2
1399/11/20 271,968.9 271,968.9 278,613.2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها