شاخص لاستیک فرابورس

ش.لاستیک فرابورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 167.8 1.15

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 169.6 پایانی 167.8
بیشترین 169.6 کمترین 167.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/01/25 167.8 167.8 169.6
1400/01/24 169.8 169.8 171.9
1400/01/23 171.8 170.5 171.9
1400/01/22 170.5 170.5 170.5
1400/01/21 170.5 170.5 171.3
1400/01/18 171.6 171.6 172.1
1400/01/17 172.6 172.6 173.5
1400/01/16 173.5 173.5 173.6
1400/01/15 173.6 173.6 173.9
1400/01/14 174 174 175.2
1400/01/11 175.3 175 175.3
1400/01/10 175 173.4 175
1400/01/08 173.4 172.5 173.4
1400/01/07 172.4 171.2 172.4
1399/12/27 171.1 168.5 171.1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها