شاخص لاستیک فرابورس

ش.لاستیک فرابورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 188 1.03

آخرین معامله

1400/04/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 185.9 پایانی 188
بیشترین 188.3 کمترین 185.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/04/28 188 185.8 188.3
1400/04/27 186.1 185.8 187.9
1400/04/26 187.9 187.9 189
1400/04/23 189 188.6 189.9
1400/04/22 190.4 189.8 192
1400/04/21 192.1 192.1 192.7
1400/04/20 192 183.7 192.2
1400/04/19 183.4 180.1 183.4
1400/04/16 179.8 179.8 183.6
1400/04/15 184.3 183.6 185.2
1400/04/14 180.2 180.2 180.2
1400/04/13 171.6 171.4 171.6
1400/04/12 163.7 158.8 163.7
1400/04/07 158.9 158.9 161.2
1400/04/06 161.6 161.1 162.4
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها