شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)

ش.قیمت وزنی ارزشی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 308,249.9 0.33

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 308,290.3 پایانی 308,249.9
بیشترین 308,836 کمترین 308,138.9
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 308,249.9 308,138.9 308,836
1399/12/10 309,283.6 309,232 310,997.5
1399/12/09 311,476.5 311,467.7 313,547.6
1399/12/06 314,608.5 314,590.1 317,239.5
1399/12/05 316,133.4 315,355.5 316,165.8
1399/12/04 316,879 316,879 318,250.6
1399/12/03 318,996 319,040.9 320,907.7
1399/12/02 321,665.4 321,677.4 323,954.5
1399/11/29 323,153.2 323,152.5 325,368.7
1399/11/28 325,111.6 325,102.6 327,900.9
1399/11/27 328,097.6 328,046.8 328,919.7
1399/11/26 329,953.7 329,945.8 332,052.2
1399/11/25 329,402.1 323,369.5 329,389.1
1399/11/21 316,918.2 311,602.1 316,906.4
1399/11/20 311,292.5 309,346.8 311,867.9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها