شاخص قیمت (وزنی - ارزشی)

ش.قیمت وزنی ارزشی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 306,698.6 1.86

آخرین معامله

12:26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 301,966.1 پایانی 306,698.6
بیشترین 306,645.9 کمترین 301,966.1
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 301,092.9 298,976.9 301,125.2
1400/02/19 299,630.7 299,624.6 302,988.2
1400/02/18 303,680.1 303,703.3 305,965.3
1400/02/15 304,942.6 303,824.7 305,056.9
1400/02/13 303,637.7 303,637.7 306,160.8
1400/02/12 307,173.6 307,185.1 309,969.1
1400/02/11 310,731.5 310,722.3 314,432.5
1400/02/08 314,246.8 313,247.4 315,054
1400/02/07 312,890.4 309,558.3 313,106.5
1400/02/06 308,810.8 308,050.3 308,875.9
1400/02/05 309,041.5 309,035.5 311,445
1400/02/04 312,033.1 312,031.2 313,629.1
1400/02/01 314,037.8 314,047.6 316,705.7
1400/01/31 317,306.9 316,707.7 317,640.3
1400/01/30 316,600.4 316,420.9 317,766.8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها