شاخص قیمت (هم وزن)

ش.قیمت هم وزن | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 238,279.2 0.06

آخرین معامله

12:41
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 238,158.3 پایانی 238,279.2
بیشترین 238,378.3 کمترین 238,049.7
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 238,146.5 238,331.8 239,948.5
1400/03/25 240,123.7 240,159.5 242,094.8
1400/03/24 242,054.9 242,056.5 243,130.6
1400/03/23 242,642.3 242,708.9 243,349.9
1400/03/22 243,494.4 243,548.7 245,118.2
1400/03/19 245,024.7 245,316.3 247,137.7
1400/03/18 247,379.5 247,488.4 248,656.1
1400/03/17 247,413.6 246,734.9 247,542.6
1400/03/12 246,384.4 245,985 246,559.6
1400/03/11 246,045.2 246,044.9 246,933.3
1400/03/10 247,095.2 247,113.3 248,465.8
1400/03/09 248,749.1 248,795.7 250,178.8
1400/03/08 248,860.2 247,688 249,136.3
1400/03/05 247,608.5 247,514.7 247,862
1400/03/04 247,415.9 245,199.5 248,004.9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها