شاخص قیمت (هم وزن)

ش.قیمت هم وزن | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 282,040.2 0.28

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 281,409.6 پایانی 282,040.2
بیشترین 282,076.1 کمترین 281,409.6
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 282,040.2 281,409.6 282,076.1
1399/12/17 281,266.4 281,385.5 281,623.8
1399/12/16 281,494.5 281,488.3 281,818.2
1399/12/13 281,704.2 281,720 282,096.9
1399/12/12 281,962.3 281,932.8 282,419.1
1399/12/11 281,832.3 281,826.7 282,238
1399/12/10 282,463.4 282,450.9 283,114.3
1399/12/09 283,123.2 283,112.7 283,745.1
1399/12/06 283,838.7 283,838 284,393.1
1399/12/05 284,306.4 284,300.1 284,870.8
1399/12/04 284,953.4 284,953.4 285,617.4
1399/12/03 285,656.2 285,757.6 286,354.1
1399/12/02 286,511.3 286,513.8 287,327.7
1399/11/29 286,957.9 286,691.9 287,092.3
1399/11/28 286,421.7 286,162.8 286,421.7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها