شاخص قند و شکر

ش.قند و شکر | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 147,893.1 0.68

آخرین معامله

12:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 148,051.4 پایانی 147,893.1
بیشترین 148,153.8 کمترین 147,893.1
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 148,899 148,897.8 160,501.4
1400/03/25 160,556.2 160,556 160,616.3
1400/03/24 160,617.7 160,618.3 160,638.8
1400/03/23 160,640 160,638.4 160,663.2
1400/03/22 160,665.8 160,664.8 161,891.1
1400/03/19 161,954.9 161,953.2 165,480.5
1400/03/18 165,883.3 165,886.6 166,159.9
1400/03/17 166,229.1 166,229.7 166,365
1400/03/12 166,372.5 166,368.4 166,480.7
1400/03/11 166,480 166,480 166,601
1400/03/10 166,608.2 166,605.9 166,720.8
1400/03/09 166,742.4 166,739 166,782.5
1400/03/08 166,796.9 166,794.5 166,864.8
1400/03/05 166,868.5 166,868.5 167,120.4
1400/03/04 167,122.3 167,121.1 167,230.4
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها