شاخص قراردادهای آتی زعفران پوشال

ش.قراردادهای آتی زعفران پوشال | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 82,000 4.06

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 76,900 پایانی 82,000
بیشترین 82,000 کمترین 76,900
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 82,000 76,900 82,000
1399/12/17 78,800 76,100 79,400
1399/12/16 76,300 76,300 80,300
1399/12/13 79,500 79,000 80,300
1399/12/12 79,300 78,300 81,000
1399/12/11 79,700 75,100 81,000
1399/12/10 78,200 78,200 79,500
1399/12/09 79,500 79,500 83,000
1399/12/06 80,600 79,300 81,400
1399/12/05 79,300 77,600 81,000
1399/12/04 79,400 79,000 82,500
1399/12/03 81,900 81,400 81,900
1399/12/02 83,100 80,000 83,100
1399/11/29 83,100 83,000 83,500
1399/11/28 83,800 80,100 84,400
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها