شاخص قراردادهای آتی زعفران پوشال

ش.قراردادهای آتی زعفران پوشال | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 100,100 0.79

آخرین معامله

14:53
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 100,900 پایانی 100,100
بیشترین 102,000 کمترین 97,500
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 98,000 95,200 102,000
1400/03/25 97,500 96,600 97,700
1400/03/24 96,600 96,000 97,300
1400/03/23 96,600 96,000 96,600
1400/03/22 96,100 95,900 96,300
1400/03/19 95,900 95,600 96,700
1400/03/18 95,700 95,700 97,500
1400/03/17 95,700 95,700 96,500
1400/03/12 97,100 94,000 97,100
1400/03/11 94,400 94,400 95,300
1400/03/10 95,800 94,100 98,500
1400/03/09 95,400 95,400 96,100
1400/03/08 96,500 95,400 96,800
1400/03/05 95,000 94,300 96,700
1400/03/04 95,300 93,400 96,900
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها