شاخص قراردادهای آتی زعفران نگین

ش.قراردادهای آتی زعفران نگین | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 131,000 0.98

آخرین معامله

14:26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 132,800 پایانی 131,000
بیشترین 132,800 کمترین 128,800
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 129,200 128,000 129,400
1400/03/25 128,100 127,900 129,100
1400/03/24 128,300 127,900 128,700
1400/03/23 128,300 127,800 128,600
1400/03/22 128,100 127,800 128,900
1400/03/19 128,000 127,100 128,600
1400/03/18 127,400 127,200 129,600
1400/03/17 128,400 126,900 129,200
1400/03/12 126,900 126,500 127,400
1400/03/11 126,800 126,600 127,800
1400/03/10 127,000 125,800 128,200
1400/03/09 128,300 128,300 130,900
1400/03/08 129,500 129,000 131,000
1400/03/05 129,800 128,900 130,400
1400/03/04 130,100 129,400 132,700
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها