شاخص قراردادهای آتی زعفران نگین

ش.قراردادهای آتی زعفران نگین | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 125,300 1.79

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 128,900 پایانی 125,300
بیشترین 128,900 کمترین 125,300
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 125,300 125,300 128,900
1399/12/17 123,100 121,900 124,300
1399/12/16 123,800 122,800 124,400
1399/12/13 122,400 121,100 122,400
1399/12/12 121,000 121,000 122,700
1399/12/11 121,500 119,100 121,800
1399/12/10 119,400 119,000 119,800
1399/12/09 119,500 118,500 121,800
1399/12/06 121,200 120,000 121,800
1399/12/05 120,600 120,100 121,900
1399/12/04 122,000 121,900 124,000
1399/12/03 124,100 124,100 125,100
1399/12/02 125,100 124,800 125,500
1399/11/29 125,400 125,300 126,400
1399/11/28 126,400 126,200 126,600
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها