شاخص فنی و مهندسی

ش.فنی و مهندسی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 5,991.4 0.34

آخرین معامله

11:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,952.3 پایانی 5,991.4
بیشترین 5,993.4 کمترین 5,950.3
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 5,970.9 5,965.6 6,098
1400/02/19 6,145 6,146.2 6,201.4
1400/02/18 6,201.8 6,203.6 6,259
1400/02/15 6,274.9 6,274.9 6,465.1
1400/02/13 6,465 6,465 6,465.2
1400/02/12 6,465.4 6,464.1 6,464.9
1400/02/11 6,465.4 6,466.9 6,524.8
1400/02/08 6,534.2 6,533 6,648.9
1400/02/07 6,720.6 6,720.6 6,907.1
1400/02/06 6,910.7 6,912.5 6,914.7
1400/02/05 6,914.8 6,915.4 6,931
1400/02/04 6,931 6,929.7 6,931
1400/02/01 6,931.2 6,931.2 6,944.7
1400/01/31 6,963.6 6,963.6 7,092.4
1400/01/30 7,093.1 7,094 7,097.2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها