شاخص فنی و مهندسی

ش.فنی و مهندسی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 6,451.9 1.91

آخرین معامله

12:32
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,451.2 پایانی 6,451.9
بیشترین 6,454.7 کمترین 6,451.2
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 6,451.9 6,451.2 6,454.7
1399/12/10 6,577.6 6,576.6 6,601.6
1399/12/09 6,602 6,600.2 6,605.4
1399/12/06 6,606.4 6,606.4 6,683.3
1399/12/05 6,691.1 6,690.4 6,799
1399/12/04 6,806.5 6,806.5 6,807
1399/12/03 6,816.7 6,815.1 6,860.1
1399/12/02 6,885.6 6,884 6,915.9
1399/11/29 6,931.8 6,931.8 7,061.8
1399/11/28 7,062.4 7,062.4 7,156
1399/11/27 7,157.8 7,156.5 7,249.5
1399/11/26 7,275.8 7,274 7,359
1399/11/25 7,268.5 6,908.7 7,268.5
1399/11/21 6,894.5 6,894.7 6,927.8
1399/11/20 6,924.7 6,709.1 6,978.1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها