شاخص فنی مهندسی

ش.فنی مهندسی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 411.7 1.32

آخرین معامله

1400/04/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 406.1 پایانی 411.7
بیشترین 412.3 کمترین 405.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/04/22 411.7 405.8 412.3
1400/04/21 406.3 390 407.3
1400/04/20 389.3 386.6 391.7
1400/04/19 386.3 386.3 393.6
1400/04/16 392 376.8 392
1400/04/15 374.5 365.6 374.5
1400/04/14 363.7 361.6 363.9
1400/04/13 361.4 361.4 363.3
1400/04/12 362.2 358.7 362.2
1400/04/09 357.7 351.6 357.7
1400/04/08 350.1 347 351.5
1400/04/07 347.1 345.4 351.6
1400/04/06 351.6 342.9 351.6
1400/04/05 344 340.2 344
1400/04/02 339.6 325.1 339.6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها