شاخص فنی مهندسی

ش.فنی مهندسی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 402.1 0.67

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 404.1 پایانی 402.1
بیشترین 404.1 کمترین 402.1
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/01/25 402.1 402.1 404.1
1400/01/24 404.8 403.5 405.3
1400/01/23 406 406 406.1
1400/01/22 406.1 406.1 406.1
1400/01/21 406.1 406.1 406.2
1400/01/18 406.2 406.2 407.8
1400/01/17 408.9 408.9 412.8
1400/01/16 413 413 418.9
1400/01/15 420 420 422.3
1400/01/14 423.5 423.5 427.1
1400/01/11 428.1 428.1 434.3
1400/01/10 433.7 416.6 433.7
1400/01/08 413.6 398.2 413.6
1400/01/07 396.7 395 396.7
1399/12/27 395.1 385.2 395.1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها