شاخص شیمیایی

ش.شیمیایی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 69,472.2 2.17

آخرین معامله

11:17
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 68,322.8 پایانی 69,472.2
بیشترین 69,395.4 کمترین 68,322.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 67,996.1 67,454.6 67,987.3
1400/02/19 67,706.9 67,706.9 68,739.4
1400/02/18 68,931.7 68,925.8 69,434.3
1400/02/15 69,386.4 69,185 69,416.2
1400/02/13 69,138.9 69,138.9 70,023.9
1400/02/12 70,257.2 70,265.9 71,169.4
1400/02/11 71,381.9 71,376.3 72,353.9
1400/02/08 72,361.5 72,044.2 72,369.8
1400/02/07 71,995.3 70,979.7 72,017.1
1400/02/06 70,883.9 70,516.7 70,876.1
1400/02/05 70,893.9 70,901.6 71,672.9
1400/02/04 71,899.2 71,906.6 72,458.8
1400/02/01 72,683.3 72,683.9 73,363.4
1400/01/31 73,504.7 73,513.4 73,711.6
1400/01/30 73,692.5 73,656.7 74,311.6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها