شاخص شیمیایی

ش.شیمیایی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 67,587.1 0.50

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 67,802.3 پایانی 67,587.1
بیشترین 67,876.9 کمترین 67,582
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 67,587.1 67,582 67,876.9
1399/12/10 67,928.7 67,920.2 68,452.4
1399/12/09 68,536.7 68,534 69,216.3
1399/12/06 69,385.8 69,385.8 69,809
1399/12/05 69,627 69,367.7 69,935.2
1399/12/04 70,048.6 70,048.6 70,622.8
1399/12/03 70,751.9 70,749.4 71,396.7
1399/12/02 71,534.9 71,539.3 72,516.3
1399/11/29 72,652.4 72,652.4 73,257.9
1399/11/28 73,291.4 73,283.2 74,123.9
1399/11/27 74,305.4 74,294.5 74,824.8
1399/11/26 75,086.9 75,076.1 75,861.4
1399/11/25 75,756.9 74,690.2 75,751.2
1399/11/21 72,708.1 71,622.1 72,700.7
1399/11/20 71,441.6 71,191.3 71,441.7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها