شاخص سیمان

ش.سیمان | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 10,877.5 0.44

آخرین معامله

11:31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,844.9 پایانی 10,877.5
بیشترین 10,878.1 کمترین 10,844.9
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 10,829.6 10,786.5 10,840.6
1400/02/19 10,841 10,840.9 10,877.5
1400/02/18 10,871.4 10,870.9 10,902.6
1400/02/15 10,891.4 10,890.8 10,902.4
1400/02/13 10,891.9 10,891.9 10,897.2
1400/02/12 10,904.5 10,904.9 10,936.8
1400/02/11 10,947.6 10,948 10,989.9
1400/02/08 11,000.4 11,000.5 11,030.6
1400/02/07 11,033.2 11,033.2 11,056.5
1400/02/06 11,092.7 11,093 11,117.5
1400/02/05 11,119.3 11,119.6 11,142.2
1400/02/04 11,141.1 11,033 11,162.1
1400/02/01 11,160.9 11,038 11,266.3
1400/01/31 11,267.8 11,248.8 11,267.7
1400/01/30 11,246.2 11,246 11,253.2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها