شاخص سیمان

ش.سیمان | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 11,186.6 0.00

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,165.2 پایانی 11,186.6
بیشترین 11,186.7 کمترین 11,151.5
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 11,186.6 11,151.5 11,186.7
1399/12/10 11,186.3 11,186.1 11,203.2
1399/12/09 11,229.6 11,229.8 11,255.1
1399/12/06 11,255.8 11,255.8 11,278.5
1399/12/05 11,250.5 11,225.1 11,251.5
1399/12/04 11,217.6 11,217.6 11,231.3
1399/12/03 11,250.5 11,250.6 11,292.6
1399/12/02 11,290.8 11,290.9 11,345
1399/11/29 11,288.6 11,153.9 11,299.5
1399/11/28 11,138.9 11,129.8 11,160.6
1399/11/27 11,182.4 11,160.8 11,189.1
1399/11/26 11,199.2 11,199.3 11,244.1
1399/11/25 11,215.4 11,052 11,215.1
1399/11/21 10,867.9 10,772.8 10,867.2
1399/11/20 10,783.3 10,783.3 10,894.2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها