شاخص سرمایه گذاری ها

ش.سرمایه گذاری ها | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 27,243.3 0.03

آخرین معامله

12:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27,256.5 پایانی 27,243.3
بیشترین 27,256.5 کمترین 27,214.4
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 27,250.9 27,250.8 27,363.6
1400/03/25 27,371.7 27,372.8 27,434.2
1400/03/24 27,452.5 27,452 27,538.1
1400/03/23 27,519.7 27,519.6 27,592.8
1400/03/22 27,606.3 27,605.7 27,762.4
1400/03/19 27,750.7 27,750.1 27,814.4
1400/03/18 27,820.8 27,821.2 27,862.3
1400/03/17 27,799.4 27,768.7 27,809.8
1400/03/12 27,728 27,677.3 27,745
1400/03/11 27,676.3 27,668.1 27,716.2
1400/03/10 27,725 27,725 27,826
1400/03/09 27,852.7 27,853.8 27,953.9
1400/03/08 27,895.2 27,853.3 27,935.8
1400/03/05 27,822 27,822 27,931.8
1400/03/04 27,911.4 27,910.9 27,998.3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها