شاخص سرمایه گذاری ها

ش.سرمایه گذاری ها | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 30,201.3 0.01

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,196.2 پایانی 30,201.3
بیشترین 30,219.3 کمترین 30,196
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 30,201.3 30,196 30,219.3
1399/12/17 30,203 30,203.7 30,232.3
1399/12/16 30,217.4 30,213.2 30,216.7
1399/12/13 30,189.3 30,179.7 30,187.7
1399/12/12 30,185.8 30,185.8 30,201.5
1399/12/11 30,199.2 30,189.1 30,199.5
1399/12/10 30,209.8 30,209.2 30,231.6
1399/12/09 30,235.7 30,228.7 30,251.7
1399/12/06 30,255.2 30,255.2 30,290.7
1399/12/05 30,286.6 30,283.1 30,323.2
1399/12/04 30,330.5 30,330.5 30,370.8
1399/12/03 30,387.2 30,386.4 30,407.5
1399/12/02 30,408.9 30,408.2 30,424.9
1399/11/29 30,436.4 30,430.5 30,445.5
1399/11/28 30,440.1 30,440.1 30,472.1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها