شاخص سایر معادن

ش.سایر معادن | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 169,271.9 20.63

آخرین معامله

12:33
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 213,274.8 پایانی 169,271.9
بیشترین 213,274.8 کمترین 169,682
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/19 213,274.8 213,293.9 213,299.9
1400/02/18 213,323.6 213,345.1 213,372.4
1400/02/15 213,372.4 213,349.5 213,421.6
1400/02/13 213,421.6 213,421.6 213,453.3
1400/02/12 213,470.1 213,488.3 213,507.7
1400/02/11 213,518.9 213,540.3 213,551.7
1400/02/08 213,665.4 213,644.1 213,705.9
1400/02/07 213,694.3 213,694.3 213,908.9
1400/02/06 213,909.5 213,915 214,102.2
1400/02/05 214,104.8 214,122.4 214,139.6
1400/02/04 214,153.6 214,141.5 214,202.5
1400/02/01 214,202.5 214,222.2 214,489.1
1400/01/31 214,495.4 214,486.6 214,735.1
1400/01/30 214,739.6 214,715.3 215,809.5
1400/01/29 215,813.8 215,800.7 215,813.8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها