شاخص سایر معادن

ش.سایر معادن | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 219,622.2 0.18

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 219,999.1 پایانی 219,622.2
بیشترین 219,999.1 کمترین 219,619.3
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 219,622.2 219,619.3 219,999.1
1399/12/10 220,012.8 220,007.9 220,044.3
1399/12/09 220,061.7 220,067.6 220,118.9
1399/12/06 220,176.4 220,176.4 220,916.2
1399/12/05 222,796 222,812.4 223,760.4
1399/12/04 223,810.8 223,810.8 223,975.7
1399/12/03 224,016.6 224,033.2 224,695.3
1399/12/02 225,481.4 221,842.6 227,084.1
1399/11/29 225,700.2 225,700.2 226,140.8
1399/11/28 226,531.4 226,531.4 227,716.5
1399/11/27 227,873.9 227,879.4 228,405.8
1399/11/26 228,996.9 228,982.1 233,254
1399/11/25 232,121.8 222,360.6 232,212.1
1399/11/21 220,012.8 220,031 223,463.8
1399/11/20 227,717.4 227,717.4 230,831.2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها