شاخص سایر مالی

ش.سایر مالی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 15,482.8 0.10

آخرین معامله

11:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,498.2 پایانی 15,482.8
بیشترین 15,498.2 کمترین 15,485.3
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 15,498.4 15,498.5 15,500.8
1400/02/19 15,501.1 15,501 15,503.5
1400/02/18 15,503.6 15,503.5 15,506.3
1400/02/15 15,506.3 15,508 15,522.2
1400/02/13 15,522.4 15,522.4 15,529.9
1400/02/12 15,530.2 15,530 15,536.8
1400/02/11 15,536.9 15,530.1 15,552.5
1400/02/08 15,627.6 15,621.9 15,636.1
1400/02/07 15,643.9 15,643.9 15,657.6
1400/02/06 15,657.8 15,655.4 15,657.1
1400/02/05 15,657.1 15,657.1 15,657.7
1400/02/04 15,657.7 15,656.7 15,657.4
1400/02/01 15,657.6 15,653.3 15,656.9
1400/01/31 15,657.7 15,655.2 15,657.1
1400/01/30 15,657.7 15,656 15,656.8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها