شاخص سایر مالی

ش.سایر مالی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 16,103.9 0.07

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,110.4 پایانی 16,103.9
بیشترین 16,110.4 کمترین 16,102.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 16,103.9 16,102.8 16,110.4
1399/12/10 16,115.9 16,117.3 16,131.1
1399/12/09 16,131.3 16,128.4 16,133.7
1399/12/06 16,149.7 16,138.5 16,164.9
1399/12/05 16,154 16,157.9 16,195.2
1399/12/04 16,214.8 16,214.8 16,231.3
1399/12/03 16,249.5 16,246.8 16,272.8
1399/12/02 16,254.4 16,212.2 16,275.5
1399/11/29 15,954.8 15,772.8 15,954.8
1399/11/28 15,674.4 15,588.8 15,674.4
1399/11/27 15,565.4 15,507.4 15,567.7
1399/11/26 15,612.4 15,607 15,755.8
1399/11/25 15,773.5 15,499.7 15,777.2
1399/11/21 15,255.9 15,101.8 15,250.9
1399/11/20 15,219.6 15,219.6 15,372.7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها