شاخص زراعت

ش.زراعت | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 198,241.3 0.23

آخرین معامله

11:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 198,539.7 پایانی 198,241.3
بیشترین 198,539.7 کمترین 198,241.6
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 198,697.6 198,687.7 199,303.3
1400/02/19 199,844 199,837.7 200,928.7
1400/02/18 200,985.8 200,980.8 202,110.3
1400/02/15 202,185.4 202,172.5 203,673.4
1400/02/13 203,808.3 203,808.3 205,014.2
1400/02/12 205,205.5 205,205.7 206,481.1
1400/02/11 206,548.5 206,520.2 207,835.7
1400/02/08 207,933.2 207,927.5 209,720.5
1400/02/07 209,746.2 209,746.2 210,768.6
1400/02/06 210,763.3 210,762.6 211,792.7
1400/02/05 211,829.8 211,818.5 213,904.3
1400/02/04 210,377.5 210,368.3 212,589.6
1400/02/01 212,672.8 212,660.6 214,358.3
1400/01/31 214,389.7 214,361.9 214,384.7
1400/01/30 214,366.8 214,354.6 214,366.2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها