شاخص زراعت

ش.زراعت | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 217,903.6 0.18

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 218,149.8 پایانی 217,903.6
بیشترین 218,149.8 کمترین 217,908.6
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 217,903.6 217,908.6 218,149.8
1399/12/10 218,292.5 218,271.7 219,154.6
1399/12/09 219,300.6 219,311 220,621.2
1399/12/06 220,607.1 220,058.1 220,607.1
1399/12/05 220,749.2 219,927.5 221,629.2
1399/12/04 221,757.2 221,757.2 222,323.2
1399/12/03 222,619.4 222,631 224,114.5
1399/12/02 224,448 221,215.9 225,451.2
1399/11/29 222,521.4 222,521.4 224,059.4
1399/11/28 223,390.6 218,449.6 223,395.3
1399/11/27 218,356.1 216,573.8 218,663.2
1399/11/26 216,571.5 216,187.1 216,872.5
1399/11/25 214,407.9 209,272.8 214,414.3
1399/11/21 208,432.1 205,950.1 208,601.9
1399/11/20 206,442.3 206,442.3 210,370.9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها