شاخص رایانه

ش.رایانه | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 55,677.3 3.29

آخرین معامله

12:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 57,572.6 پایانی 55,677.3
بیشترین 57,611.1 کمترین 55,677.3
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 57,574.2 57,551.6 57,575.8
1400/02/19 57,560.9 57,213.1 57,566.9
1400/02/18 57,695.5 57,691.4 58,100.3
1400/02/15 58,143 58,138.3 58,553.4
1400/02/13 58,646.3 58,646.3 60,537.7
1400/02/12 60,512.3 60,457.4 60,515.4
1400/02/11 60,448.5 60,226.8 60,449
1400/02/08 60,232.4 60,179.9 60,235.3
1400/02/07 60,185 60,166.9 60,201.6
1400/02/06 60,199.8 60,203.2 60,265.2
1400/02/05 60,271.6 60,274.8 60,318
1400/02/04 60,339.9 60,339.5 60,415.4
1400/02/01 60,417.7 60,421.5 60,777.3
1400/01/31 60,826.9 60,824.9 60,930.1
1400/01/30 60,932.6 60,880 60,954.4
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها