شاخص رایانه

ش.رایانه | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 60,728.8 0.47

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 60,988.2 پایانی 60,728.8
بیشترین 60,988.2 کمترین 60,733.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 60,728.8 60,733.8 60,988.2
1399/12/10 61,014.2 61,012.7 61,222.2
1399/12/09 61,145.2 60,989.2 61,146.8
1399/12/06 61,095.9 61,095.9 61,259.4
1399/12/05 61,298.9 61,294.6 61,505.3
1399/12/04 61,515.5 61,512.9 61,597.7
1399/12/03 61,638.9 61,450.6 61,637.7
1399/12/02 61,676.9 61,446.3 61,828.3
1399/11/29 61,266.6 61,049.3 61,266.6
1399/11/28 60,951 60,362.6 60,951
1399/11/27 60,374.5 60,373.7 60,488.4
1399/11/26 60,387.8 60,376.1 60,617.5
1399/11/25 60,525.3 59,703.4 60,526.2
1399/11/21 59,538.2 59,398.7 59,627.9
1399/11/20 59,482.4 59,455.8 60,019
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها