شاخص رادیویی

ش.رادیویی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 5,783.3 0.53

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,813.9 پایانی 5,783.3
بیشترین 5,813.9 کمترین 5,764.6
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 5,783.3 5,764.6 5,813.9
1399/12/17 5,814.4 5,812.8 5,874.2
1399/12/16 5,880.2 5,880.4 5,940.5
1399/12/13 5,943.8 5,943.7 6,033.7
1399/12/12 6,037.5 6,037.5 6,076.6
1399/12/11 6,078 6,076.7 6,130
1399/12/10 6,137.6 6,137.3 6,139.7
1399/12/09 6,150.1 6,149.8 6,181.7
1399/12/06 6,205.8 6,205.8 6,237.1
1399/12/05 6,243.4 6,244.6 6,262.7
1399/12/04 6,262.6 6,262.6 6,283.3
1399/12/03 6,292.6 6,239.6 6,319.4
1399/12/02 6,222.4 6,201.7 6,224.3
1399/11/29 6,207.6 6,207.6 6,238.9
1399/11/28 6,240.1 6,240.1 6,268
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها