شاخص رادیویی

ش.رادیویی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 4,438.9 0.17

آخرین معامله

12:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,446 پایانی 4,438.9
بیشترین 4,446 کمترین 4,438.9
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 4,446.6 4,447.8 4,466.1
1400/03/25 4,468.2 4,467.1 4,481.4
1400/03/24 4,480.4 4,473 4,481
1400/03/23 4,468.6 4,469.5 4,495.1
1400/03/22 4,497.2 4,498.2 4,513.7
1400/03/19 4,514.3 4,513.4 4,530.7
1400/03/18 4,533.7 4,534 4,569.8
1400/03/17 4,569.3 4,569 4,575.7
1400/03/12 4,575.8 4,575.7 4,584.9
1400/03/11 4,587.1 4,587.1 4,617
1400/03/10 4,619.2 4,620 4,669.6
1400/03/09 4,717.4 4,712.6 4,736.1
1400/03/08 4,673.9 4,581.2 4,675.4
1400/03/05 4,544.6 4,540.9 4,545
1400/03/04 4,544.1 4,504.2 4,546.5
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها