شاخص ذغال سنگ

ش.ذغال سنگ | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 53,913.7 0.14

آخرین معامله

11:46
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 53,991.8 پایانی 53,913.7
بیشترین 53,991.8 کمترین 53,913.7
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 53,913.7 53,913.7 53,991.8
1399/12/10 53,991.8 53,993.9 53,998.1
1399/12/09 53,998.2 53,999.1 54,094.6
1399/12/06 54,096.7 54,096.7 54,427.8
1399/12/05 54,464.6 54,463 55,083.7
1399/12/04 55,089.2 55,089.2 55,366.1
1399/12/03 55,423.3 55,425.7 55,798.4
1399/12/02 56,006.3 56,004.4 56,221.3
1399/11/29 56,436.6 56,436.6 57,351
1399/11/28 56,349.9 54,999.3 56,349.9
1399/11/27 54,859.8 52,104.3 54,860.8
1399/11/26 52,333.5 50,327.4 52,485.4
1399/11/25 49,904.3 48,728.8 50,001.6
1399/11/21 48,395 47,468.6 48,394.3
1399/11/20 47,748 47,748 49,283.5
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها