شاخص ذغال سنگ

ش.ذغال سنگ | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 52,910 0.00

آخرین معامله

1400/02/20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 52,909.8 پایانی 52,910
بیشترین 52,909.8 کمترین 52,906.9
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 52,910 52,906.9 52,909.8
1400/02/19 52,909.8 52,909.8 52,909.8
1400/02/15 52,910 52,909.2 52,910
1400/02/13 52,910.8 52,910.8 52,910.8
1400/02/12 52,916.5 52,916 52,916.5
1400/02/07 52,915.8 52,915.8 52,916.5
1400/02/06 52,916.5 52,915.7 52,916.3
1400/01/31 52,916.3 52,916.3 52,916.5
1400/01/29 52,916.5 52,916 52,916.2
1400/01/25 52,916.2 52,916.2 52,916.5
1400/01/24 52,916.5 52,915.9 52,916
1400/01/22 52,916.5 52,913.8 52,916.5
1400/01/18 52,916.5 52,913.7 52,931.3
1400/01/17 52,948.8 52,948.5 53,460.3
1400/01/15 53,460.6 53,461.6 53,464.2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها