شاخص خودرو

ش.خودرو | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 250,614.3 1.08

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 253,211 پایانی 250,614.3
بیشترین 253,211 کمترین 250,613.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 250,614.3 250,613.8 253,211
1399/12/10 253,359.8 253,359.5 253,621.1
1399/12/09 253,806.1 253,795.7 256,577.8
1399/12/06 256,721.6 256,721.6 256,951.8
1399/12/05 258,890.3 259,029.5 262,110.8
1399/12/04 262,318.3 262,318.3 262,865
1399/12/03 262,971.7 263,111.3 263,494.5
1399/12/02 263,689.5 263,600.7 264,324.9
1399/11/29 265,263.4 265,261.6 266,222.1
1399/11/28 268,061.8 268,060.8 268,460.1
1399/11/27 271,209.5 270,944.1 271,654.1
1399/11/26 274,046.8 274,149 279,270.1
1399/11/25 272,303.6 271,311.4 272,296.6
1399/11/21 258,615.8 253,911.4 258,570
1399/11/20 250,492.7 250,034 251,871.3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها