شاخص خودرو

ش.خودرو | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 240,499.7 0.49

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 239,823.2 پایانی 240,499.7
بیشترین 240,453.8 کمترین 239,588.7
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 240,499.7 239,588.7 240,453.8
1399/12/17 241,689.3 241,755.3 243,902
1399/12/16 244,711.3 244,577.3 245,314.7
1399/12/13 245,760.5 245,435.1 245,976.7
1399/12/12 247,762.5 247,762.5 248,194
1399/12/11 250,614.3 250,613.8 253,211
1399/12/10 253,359.8 253,359.5 253,621.1
1399/12/09 253,806.1 253,795.7 256,577.8
1399/12/06 256,721.6 256,721.6 256,951.8
1399/12/05 258,890.3 259,029.5 262,110.8
1399/12/04 262,318.3 262,318.3 262,865
1399/12/03 262,971.7 263,111.3 263,494.5
1399/12/02 263,689.5 263,600.7 264,324.9
1399/11/29 265,263.4 265,261.6 266,222.1
1399/11/28 268,061.8 268,060.8 268,460.1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها