شاخص خودرو

ش.خودرو | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 197,140.9 0.98

آخرین معامله

12:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 198,955 پایانی 197,140.9
بیشترین 199,181.8 کمترین 197,140.9
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 199,101.9 199,098.7 200,817.4
1400/03/25 201,498.6 201,497.9 205,577.8
1400/03/24 199,489.2 199,358 199,591.1
1400/03/23 194,046.4 190,113.3 194,043.2
1400/03/22 192,257 192,259.8 197,524.2
1400/03/19 196,588.4 193,493.6 197,006.5
1400/03/18 194,024.5 194,022.3 194,397
1400/03/17 187,924.4 185,317 187,921.5
1400/03/12 182,915.1 179,702.5 182,914.4
1400/03/11 180,385.9 180,385.9 184,274.3
1400/03/10 185,506.6 185,508.1 186,714.7
1400/03/09 191,296.8 191,297.5 194,404.6
1400/03/08 188,733.9 187,440.4 188,785.4
1400/03/05 183,182.6 183,182.6 184,351.7
1400/03/04 183,608.2 181,131 183,607.2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها