شاخص خرده فروشی

ش.خرده فروشی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1,323 0.92

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,334.8 پایانی 1,323
بیشترین 1,334.8 کمترین 1,323.1
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/01/25 1,323 1,323.1 1,334.8
1400/01/24 1,335.4 1,322.7 1,341.2
1400/01/23 1,322.6 1,321.7 1,324
1400/01/22 1,321.5 1,311.3 1,324.6
1400/01/21 1,312 1,312 1,316.8
1400/01/18 1,318.9 1,319 1,333.5
1400/01/17 1,334 1,334.1 1,337.2
1400/01/16 1,334.8 1,333.1 1,338.6
1400/01/15 1,339.5 1,330 1,341.2
1400/01/14 1,329.7 1,327.8 1,334.8
1400/01/11 1,334.5 1,331.1 1,353.6
1400/01/10 1,354.7 1,354.7 1,374.3
1400/01/08 1,376 1,375.9 1,382.7
1400/01/07 1,381.3 1,381.3 1,405.8
1399/12/27 1,406.2 1,382.4 1,407.5
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها