شاخص خرده فروشی

ش.خرده فروشی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1,311 0.86

آخرین معامله

1400/04/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,320.9 پایانی 1,311
بیشترین 1,320.9 کمترین 1,311.1
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/04/28 1,311 1,311.1 1,320.9
1400/04/27 1,322.3 1,322.4 1,380.8
1400/04/26 1,386.2 1,383.3 1,390.2
1400/04/19 1,383.3 1,360.8 1,383.3
1400/04/16 1,374.4 1,374.5 1,385.8
1400/04/15 1,381.1 1,381 1,393
1400/04/14 1,354.9 1,354.9 1,364.8
1400/04/13 1,331 1,288.1 1,331
1400/04/12 1,281.5 1,230 1,281.4
1400/04/09 1,225.1 1,218.9 1,225.1
1400/04/08 1,226.9 1,226.9 1,230.4
1400/04/07 1,230.7 1,230.8 1,238.3
1400/04/06 1,238.7 1,238.7 1,240.1
1400/04/05 1,239.8 1,237.5 1,239.7
1400/04/02 1,237.2 1,220.7 1,237.2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها