شاخص حمل و نقل

ش.حمل و نقل | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 29,637.4 0.17

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,690 پایانی 29,637.4
بیشترین 29,768.9 کمترین 29,640.3
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 29,637.4 29,640.3 29,768.9
1399/12/17 29,686.4 29,641.3 29,692.3
1399/12/16 29,644.1 29,637.5 29,649.3
1399/12/13 29,644.2 29,626.2 29,663.5
1399/12/12 29,686.4 29,686.4 29,832.7
1399/12/11 29,840.8 29,835.8 29,919.5
1399/12/10 29,967.1 29,954.6 30,123.5
1399/12/09 30,131.9 30,133.4 30,341.8
1399/12/06 30,376.7 30,376.7 30,438.5
1399/12/05 30,472 30,473.9 30,634.7
1399/12/04 30,644.4 30,644.4 30,726.1
1399/12/03 30,735.4 30,736.6 30,794
1399/12/02 30,815.4 30,804.2 30,873.2
1399/11/29 30,944.6 30,944.6 31,144.1
1399/11/28 31,182 31,179.9 31,401.2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها