شاخص حمل و نقل

ش.حمل و نقل | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 21,696.9 0.12

آخرین معامله

12:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,679.6 پایانی 21,696.9
بیشترین 21,696.9 کمترین 21,579.3
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 21,671 21,667.7 22,276.9
1400/03/25 22,301.1 22,306.7 22,598.7
1400/03/24 22,278.9 21,677.7 22,290.2
1400/03/23 21,503.8 21,477.4 21,655.5
1400/03/22 21,544.5 21,541.8 21,875.8
1400/03/19 21,849.3 21,773.7 22,052.2
1400/03/18 21,786.5 21,414.4 21,834.7
1400/03/17 21,127.6 20,577.2 21,128.8
1400/03/12 20,437.1 19,811.8 20,439.8
1400/03/11 20,389.4 20,389.4 20,924.8
1400/03/10 20,859.5 20,854.1 21,474.8
1400/03/09 21,516 21,510.7 21,928.7
1400/03/08 21,514.7 20,925.7 21,512.7
1400/03/05 20,644.1 20,644.1 20,994.3
1400/03/04 20,985.6 20,880.9 21,106.9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها