شاخص تامین آب، برق، گاز

ش.تامین آب، برق، گاز | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1,580.3 0.79

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,568 پایانی 1,580.3
بیشترین 1,580.5 کمترین 1,568
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 1,580.3 1,568 1,580.5
1399/12/17 1,568 1,567.8 1,570.4
1399/12/16 1,569.5 1,569.5 1,573.9
1399/12/13 1,569 1,561.2 1,569.3
1399/12/12 1,564.5 1,559.5 1,564.6
1399/12/11 1,559.5 1,557.6 1,560.4
1399/12/10 1,561.6 1,561.6 1,571.9
1399/12/09 1,572.1 1,572.1 1,576.9
1399/12/06 1,578 1,578 1,581.9
1399/12/05 1,582 1,581.8 1,587.8
1399/12/04 1,588 1,588 1,593.4
1399/12/03 1,593.6 1,593.5 1,598.6
1399/12/02 1,599.2 1,599.1 1,607.6
1399/11/29 1,607.9 1,607.9 1,612.3
1399/11/28 1,612.3 1,612.3 1,618
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها