شاخص تامین آب، برق، گاز

ش.تامین آب، برق، گاز | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1,512.2 0.01

آخرین معامله

12:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,511.9 پایانی 1,512.2
بیشترین 1,512.2 کمترین 1,511.2
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 1,512.1 1,511.9 1,518
1400/03/25 1,518.3 1,518.2 1,520.9
1400/03/24 1,520.8 1,519.8 1,520.7
1400/03/23 1,520.8 1,521 1,522.5
1400/03/22 1,521.2 1,521 1,523.1
1400/03/19 1,522.6 1,522.5 1,526.6
1400/03/18 1,527.3 1,527.4 1,533.8
1400/03/17 1,532.5 1,532 1,533.1
1400/03/12 1,531.5 1,527.3 1,533.1
1400/03/11 1,527.2 1,527.2 1,530
1400/03/10 1,529.9 1,530.1 1,532.3
1400/03/09 1,531.8 1,526.2 1,531.9
1400/03/08 1,522 1,516.5 1,521.7
1400/03/05 1,515.1 1,513.8 1,516.4
1400/03/04 1,513 1,511.6 1,514.4
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها