شاخص بیمه و بازنشسته

ش.بیمه و بازنشسته | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 61,568.3 0.10

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 61,581.1 پایانی 61,568.3
بیشترین 61,581.1 کمترین 61,294.5
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 61,568.3 61,294.5 61,581.1
1399/12/17 61,629.5 61,610.4 62,047.1
1399/12/16 62,091 62,066.2 62,386.6
1399/12/13 62,465.9 62,439.4 62,873.2
1399/12/12 62,927.7 62,927.7 63,492.9
1399/12/11 63,524.4 63,527.4 63,896.6
1399/12/10 63,948.5 63,924.1 64,130.2
1399/12/09 64,136.4 64,110.4 64,225.8
1399/12/06 64,226.9 64,226.9 64,382.2
1399/12/05 64,536.5 64,562 65,004.1
1399/12/04 64,988.2 64,988.2 65,351
1399/12/03 64,664.7 64,662.5 64,874.4
1399/12/02 65,036.3 65,057.6 65,253.8
1399/11/29 64,744 64,643.2 64,940.8
1399/11/28 64,517.2 64,484.1 64,598.7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها