شاخص بیمه و بازنشسته

ش.بیمه و بازنشسته | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 51,875.8 0.89

آخرین معامله

12:32
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 51,460.1 پایانی 51,875.8
بیشترین 51,891.8 کمترین 51,460.1
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 51,417.9 51,416.1 51,780.5
1400/03/25 51,828.7 51,823.9 52,061.4
1400/03/24 52,031.7 52,022.4 52,617.3
1400/03/23 52,635.6 52,637.7 53,469.3
1400/03/22 53,542.8 53,546.7 54,373
1400/03/19 54,253.1 54,257.9 54,835.1
1400/03/18 55,168.7 54,829.7 55,309.1
1400/03/17 54,070 53,530.8 54,072.5
1400/03/12 52,905.2 51,652.7 52,914.4
1400/03/11 51,575.7 51,575.7 52,197.6
1400/03/10 52,189.6 52,099.3 52,824.2
1400/03/09 53,127.8 53,121.3 53,481.5
1400/03/08 52,240.6 51,951.7 52,392.4
1400/03/05 51,308 50,729.6 51,308
1400/03/04 50,654.8 50,236.9 50,653.3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها