شاخص بانک ها

ش.بانک ها | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 6,794.2 0.83

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,825.1 پایانی 6,794.2
بیشترین 6,825.1 کمترین 6,792.9
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 6,794.2 6,792.9 6,825.1
1399/12/10 6,851 6,847.3 6,852.5
1399/12/09 6,882.9 6,882.8 6,947.1
1399/12/06 6,984.9 6,984.8 7,062.4
1399/12/05 7,069.9 7,067.2 7,119.9
1399/12/04 7,148 7,148 7,188.9
1399/12/03 7,190.7 7,191.7 7,222.6
1399/12/02 7,230 7,230.5 7,252.6
1399/11/29 7,261.6 7,258 7,286.4
1399/11/28 7,300.4 7,299.6 7,378.6
1399/11/27 7,401.1 7,385.7 7,443
1399/11/26 7,472.5 7,471.3 7,569.7
1399/11/25 7,544.5 7,445.1 7,543.8
1399/11/21 7,227.8 7,129 7,226.4
1399/11/20 7,097.4 7,091.9 7,134.6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها