شاخص بانک ها

ش.بانک ها | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 7,573.5 0.80

آخرین معامله

11:31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,532.1 پایانی 7,573.5
بیشترین 7,574.8 کمترین 7,532.1
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 7,513.5 7,494.4 7,513.4
1400/02/19 7,481.6 7,461.2 7,481.8
1400/02/18 7,544.8 7,544.8 7,575.7
1400/02/15 7,496.3 7,312.7 7,496.6
1400/02/13 7,282.4 7,282.4 7,338.3
1400/02/12 7,311.6 7,272.4 7,311.7
1400/02/11 7,282.6 7,283.5 7,369.3
1400/02/08 7,279.4 7,178.8 7,276
1400/02/07 6,983 6,900.2 6,995.4
1400/02/06 6,876 6,860 6,896.3
1400/02/05 6,921.4 6,917.6 6,959.8
1400/02/04 6,993.9 6,992.8 7,039.9
1400/02/01 7,057.4 7,057.9 7,103.3
1400/01/31 7,114.3 6,927.8 7,114.6
1400/01/30 6,885 6,878.2 6,905.3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها