شاخص بازار اول فرابورس

ش.بازار اول فرابورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 5,279.5 0.70

آخرین معامله

12:33
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,242.9 پایانی 5,279.5
بیشترین 5,276.7 کمترین 5,242.9
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 5,242.6 5,236.5 5,242.7
1400/02/19 5,238.7 5,238.7 5,275
1400/02/18 5,281.4 5,281.5 5,287.9
1400/02/15 5,288.5 5,273.1 5,288.5
1400/02/13 5,272.8 5,272.8 5,279.4
1400/02/12 5,280.2 5,280.2 5,284.8
1400/02/11 5,288.7 5,288.7 5,293.7
1400/02/08 5,305.4 5,295.2 5,306.9
1400/02/07 5,296 5,296 5,303.8
1400/02/06 5,303.7 5,303.7 5,306.5
1400/02/05 5,307.1 5,307.1 5,317.6
1400/02/04 5,318.7 5,313.2 5,318.7
1400/02/01 5,322.1 5,322.1 5,324.7
1400/01/31 5,330.4 5,311.9 5,330.4
1400/01/30 5,311.5 5,311.5 5,316.5
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها