شاخص بازار اول فرابورس

ش.بازار اول فرابورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 4,939.4 0.06

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,936.9 پایانی 4,939.4
بیشترین 4,939.3 کمترین 4,935.4
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 4,939.4 4,935.4 4,939.3
1399/12/10 4,936.6 4,936.6 4,942.1
1399/12/09 4,944.4 4,944.4 5,000
1399/12/06 5,013.1 5,012.6 5,079.6
1399/12/05 5,085 5,085 5,100.5
1399/12/04 5,102.8 5,102.8 5,106.2
1399/12/03 5,113.6 5,113.6 5,117.7
1399/12/02 5,125.3 5,125.4 5,160.1
1399/11/29 5,167.6 5,167.6 5,195.9
1399/11/28 5,196.5 5,196.5 5,227.6
1399/11/27 5,228.7 5,227.7 5,247
1399/11/26 5,248 5,248 5,271.7
1399/11/25 5,261.7 5,239.4 5,281.1
1399/11/21 5,205.2 5,190.4 5,207.1
1399/11/20 5,197.7 5,197.3 5,203.5
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها