شاخص انبوه سازی

ش.انبوه سازی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 10,226.9 0.08

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,220 پایانی 10,226.9
بیشترین 10,229.4 کمترین 10,191.6
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 10,226.9 10,191.6 10,229.4
1399/12/17 10,235 10,229.2 10,294.8
1399/12/16 10,268.5 10,206.5 10,278.3
1399/12/13 10,210 10,202.7 10,214.1
1399/12/12 10,214.7 10,214.7 10,255.1
1399/12/11 10,281 10,281.9 10,328.8
1399/12/10 10,333.5 10,337.3 10,381.3
1399/12/09 10,389.6 10,385.2 10,445.8
1399/12/06 10,455.1 10,455.1 10,527.5
1399/12/05 10,561.3 10,559.3 10,644
1399/12/04 10,636.5 10,634.3 10,727.1
1399/12/03 10,743.5 10,726.6 10,810.3
1399/12/02 10,811.1 10,775.3 10,833.3
1399/11/29 10,840.3 10,840.3 10,880.6
1399/11/28 10,894.3 10,891.1 10,911.5
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها