شاخص انبوه سازی

ش.انبوه سازی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 8,808.3 0.20

آخرین معامله

12:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,783.3 پایانی 8,808.3
بیشترین 8,808.3 کمترین 8,728
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 8,790.3 8,790.1 8,909
1400/03/25 8,894.1 8,894.5 9,012.2
1400/03/24 8,980.7 8,903.8 8,984.9
1400/03/23 8,902.3 8,901.5 8,957.5
1400/03/22 8,958 8,956.3 9,010.7
1400/03/19 8,981.2 8,981.3 9,029
1400/03/18 9,225.4 9,224.6 9,378.4
1400/03/17 9,270.8 9,247.6 9,304.6
1400/03/12 9,201.1 9,172.9 9,205.2
1400/03/11 9,123.7 9,002.3 9,126.1
1400/03/10 9,045.3 9,033 9,055.7
1400/03/09 9,122.8 9,121.1 9,181.9
1400/03/08 9,083.4 9,047.3 9,142.7
1400/03/05 9,052.6 9,011.3 9,060
1400/03/04 8,964.2 8,950.9 8,981.4
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها