شاخص اطلاعات و ارتباطات

ش.اطلاعات و ارتباطات | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 839.8 0.57

نمودار شمعی پیشینه شاخص

نمودار حجمی پیشینه شاخص

نمودار شمعی روز شاخص

نمودار حجمی روز شاخص

اندیکاتورها